ἑκάτερος, -α, -ον
• Alolema(s): Ϝεκ- ICr.4.72.1.19 (Gortina V a.C.), CID 1.9a.49 (IV a.C.); βεκ- ICr.1.16.1.40 (Lato III a.C.)
• Prosodia: [-ᾰ-]
• Morfología: [dór. sg. gen. ἑκατέρω Philol.B 5]


I sg.

1 cada uno entre dos, uno y otro por separado, op. a ἀμφότερος: συνεχώρεις ἀμφοτέρας τε αὐτὰς εἶναι καλὰς καὶ ἑκατέραν convenías en que las dos juntas y cada una por separado son bellas Pl.Hp.Ma.302c, cf. 303a, Lys.2.33, D.35.12, ἄλοχον ... θέλων ἑ. ἐὰν ἔμμεν deseosos uno y otro de que la novia fuera suya Pi.I.8.29, ἑκάτερον δὲ πονηροῦ τινος ἤθους pero ambas cosas (alabar y censurar) son propias de un carácter malvado Democr.B 192, cf. Philol.l.c., Alcmaeo B 4, Th.1.20, Ar.Ra.1379, Arist.Mete.371b18, Mnesith.Ath.38.30, Aristox.Harm.87.13, Plb.24.12.3, Euc.1Def.10, Vett.Val.61.24, Amph.Seleuc.307
en función adj. εἰς ἑκατέραν τὴν χεῖρα Diog.Apoll.B 6.12 (p.63), ἐπὶ δὲ τῷ κέρᾳ ἑκατέρῳ Th.4.93, cf. 5.67, ἑκατέρᾳ τῇ πόλει Th.5.16, cf. Isoc.4.35, Plb.6.46.10 (= Ephor.148), c. gen. partit. ἑ. ἡμῶν Th.6.17, ἑκατέρα τῶν πόλεων Arist.Pol.1290b12, cf. Archim.Sph.Cyl.1.11, BGU 1123.6 (I a.C.)
c. verb. en plu. ἀπῆλθον ἑκάτερος X.Cyr.5.2.22, ἑ. αὐτῶν ... ἔφασαν X.Cyr.6.1.19.

2 cada uno entre varios, de unos intérpretes de oráculos ἐτέλουν γὰρ οἱ ἐξηγηταὶ τῷ Ἀλεξάνδρῳ τάλαντον Ἀττικὸν ἑ. Luc.Alex.49.

3 entre los pitagoróricos otro n. del número dos δυάδος δὲ τὸ ἑ. Theol.Ar.14.

II en plu.

1 cada grupo, unos y otros, ambas partes ἐδικαίευν γὰρ αὐτοὶ ἑκάτεροι e.e., tegeatas y atenienses, Hdt.9.26, ἑκάτεροι ... ἐν φυλακῇ ἦσαν Th.3.74, ἐὰν ἑκάτεροι ἑκατέρων τέμνωσιν ἀγρούς Pl.R.470d, ἑκατέρους ... τούς τε ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ Πειραιῶς Lys.12.92, ἀναγρ[α]ψάντων δὲ βεκάτεροι ἐν βρυταν[είῳ τὰ] ἠγραμμένα ICr.1.16.1.40 (Lato III a.C.).

2 cada uno de los dos, uno y otro, ambos μετρεῖν ὅσα ἑκάτεροι ἐν ἑκατέρῳ λέγομεν Pl.R.348b
en giros prep. c. valor adv. a uno y otro lado ἐφ' ἑκάτερα Th.5.73, τῆς ὁδοῦ καθ' ἑκάτερα a un lado y otro del camino X.An.5.6.7, cf. Luc.Am.14.

III adv. -ως

1 en uno y otro caso ἑ. προσαγορεύομεν Pl.Lg.895e, οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς γίνεται συλλογισμὸς ἑ. ἀντιστραφέντος pues no se forma el mismo silogismo al invertir (la conclusión) en cada uno de los dos casos Arist.APr.59b7.

2 de una y otra manera μολοττὸς ἢ βακχεῖος, ἐγχωρεῖ γὰρ ἑ. αὐτὸν (πόδα) διαιρεῖν D.H.Comp.18.18, ἑ. γὰρ ἔστιν ἐκδέξασθαι Ph.1.316, ἑ. ... ἑ. ... ἀρετὰς ἔχειν Plot.1.2.1, cf. 6.8.1
en ambas lenguas e.e., en griego y en latín τὸ διάταγμα ἑ. γραφέν IPr.105.30 (I a.C.).