ἐξαρχῆς
• Morfología: [frec. diuissim ἐξ ἀρχῆς en ed.]


adv. desde el principio, originalmente τὰ ἐξαρχῆς λεγόμενα Gal.14.649, τὸ ὄνομα ὅπερ ἐξαρχῆς ἔθεντο οἱ γονεῖς Chrys.M.51.148, reforzado con el art. τὸ ἐ. Ptol.Harm.58.18, con ἀπό en uso redundante ἀπὸ ἐξαρχῆς PHaun.58.19, SB 15491.1 (ambos V d.C.)
subst. τὸ ἐ. posición o situación inicial εἰς τὸ ἐξαρχῆς ἀποκατέστη Arr.Epict.2.18.9; cf. ἀρχή A I 1 b).