ἐξαριθμητής, -οῦ, ὁ


el que hace relación o recuento de, en Atenas ἐξαριθμηταὶ τῶν πραγματευομένων inspectores de los efectivos militares, glos. a ἐξετασταί Sch.Aeschin.2.402a.