ἐξανέχω
• Morfología: [med. fut. ἐξανέξομαι E.Alc.952, Med.74, Andr.201, pero ἐξανασχήσομαι S.Ph.1355]


1 en v. med., c. valoración neg. aguantar, tolerar, contenerse c. part. pred. del obj. ταῦτ' ἐξανασχήσεσθε, τοῖσιν Ἀτρέως ἐμὲ ξυνόντα παισίν; ¿soportaréis esto, que yo viva con los hijos de Atreo? S.l.c., ταῦτα ... παῖδας ἐξανέξεται πάσχοντας; E.Med.74, παῖδας ἐξανέξεται ... τυράννους ὄντας E.Andr.201, c. part. pred. del suj. οὗ λόγων ἄλγιστ' ἂν ἀνδρῶν ἐξανασχοίμην κλύων cuyas palabras soportaría escuchar más penosamente que las de cualquier hombre S.OC 1174, οὐ γὰρ ἐξανέξομαι λεύσσων δάμαρτος τῆς ἐμῆς ὁμήλικας E.Alc.952, οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο ἰδὼν πίθον καταγνύμενον Ar.Pax 702
abs. κἀγὼ οὐκέτ' ἐξηνεσχόμην y yo ya no aguanté más Ar.Nu.1373.

II en v. act., sent. fís.

1 c. gen. sobresalir de στήλην ... ἐξανέχουσαν τύμβου ἀναρρήξας habiendo arrancado la estela que sobresalía de la tumba Theoc.22.207, ἀγκὼν ἐξανέχει γαίης A.R.2.370, de una estatua ὁ (μηρός) ... ἔξω δὲ ἐξανέχει τοῦ βάθρου el muslo sobresale fuera del pedestal Lib.Descr.17.6.

2 soportar, sostener ὁ μὲν (πούς) ... ἐξανέχει τὸν ἀετὸν βάθρον καθίσταμενος ὄρνιθι uno (de los pies) (de la estatua de Prometeo) sostiene el águila constituyendo la base para el pájaro Lib.Descr.19.10.