ἐξᾰκοντίζω


1 lanzar, arrojar, disparar c. ac. del arma τὰ δόρατα X.HG 5.4.40, 52, φάσγανον πρὸς ἧπαρ ἐξακοντίσας E.HF 1149, βέλη D.S.14.27, cf. D.H.5.46, Arr.Tact.37.1, en v. pas. ὅσα ἀπὸ μηχανῶν βέλη ἐξακοντίζεται Arr.An.1.6.8, cf. 22.2
en v. med. mismo sent. Chrys.M.59.239
abs. disparar, lanzar un arma ἐκέλευσε ... τοὺς ἐξακοντίσαντας ... συγκαθίσαι τάχιστα App.Gall.1.3, c. dat. instrum. del arma οἱ ὁπλῖται ... τοῖς δόρασιν ἐξακοντίζοντες X.HG 4.6.11, ἐξηκόντιζον τοῖς παλτοῖς X.An.5.4.25, c. giro prep. de direcc. ἐξηκόντισεν ἐπ' αὐτόν Plu.Art.9, κατὰ συός D.S.9.29.

2 fig. lanzar como dardos, blandir, de donde dirigir hacia delante partes del cuerpo γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα γονάτων τε τοῦ τεκόντος eché mis brazos a las barbas y rodillas de mi padre en señal de súplica, E.IT 362, αἳ ... τῆσδε γῆς οἴστροισι λευκὸν κῶλον ἐξηκόντισαν las cuales salieron disparadas con su blanco pie de esta tierra a causa de la locura E.Ba.665, cf. Ael.NA 12.12, τὰ κέρατα ... μακρὰν ἐξακοντίζει lanza sus antenas a distancia un crustáceo, Arist.HA 590b29
de la palabra lanzar, enumerar τί τοὺς Ὀδυσσέως ἐξακοντίζω πόνους; E.Tr.444, cf. Supp.456, ὅταν τις ... γλώσσῃ ματαίους ἐξακοντίσῃ λόγους Trag.Adesp.529
echar, expulsar de fluidos (φλέβες) ἐξακοντίζουσιν αἷμα las venas echan sangre Hp.Haem.1, cf. 2, Gal.4.567, ποταμοὶ ... ἐξακοντίζουσι τὸ ὕδωρ εἰς τὴν θάλατταν Str.11.7.5, τοσαύτην ἐξακοντίζει πνοήν Antiph.216.7, en v. pas. ἐξακοντίζεται τὸ αἷμα sale disparado el chorro de sangre Gal.4.708, τὸ σπέρμα Gal.4.221, τὸ οὖρον Gal.2.37, cf. Dsc.3.82.1, Orib.50.3.2, μήπου ῥανὶς βορβόρου ἐξακοντισθεῖσα λυμήνηται τοῦ ἱματίου τὸ κάλλος Chrys.Catech.Illum.6.23
proyectar, lanzar αὐτὸν ἐξακοντίζει πρὸς τὸν μέλλοντα αἰῶνα Chrys.M.61.444, en v. pas. μακρὰν τῆς ἀληθείας ἐξακοντισθέντες siendo proyectados lejos de la verdad Eus.M.23.225C.