ἐνῡάλιος, -ον
• Alolema(s): fem. -ίη Q.S.1.402, Nonn.D.22.132, 34.136, 35.89
• Morfología: [gen. -ίοιο Nonn.D.27.119]


I 1guerrero, belicoso, terrible epít. de dioses y héroes Ἄρης δεινὸς ἐ. Il.17.211, Lycurg.77, Aen.Tact.24.2, de Dioniso Lyr.Adesp.109b, Macr.Sat.1.19.1, de Zeus, Hestiaeus 3, Αἰνεάδης Opp.C.1.2, κούρη e.d., Pentesilea, Q.S.l.c., Δειανείρη Nonn.D.35.89
tb. de pers. γαμβρός ref. un príncipe bárbaro, Nonn.D.34.221, ἄνδρες de la Dalmacia, D.P.97.

2 de cosas guerrero, de guerra ἰωχμός Theoc.25.279, σίδηρος Nonn.D.29.265, χορείη Nonn.D.27.119, πεύκη Nonn.D.34.136, θύρσος Nonn.D.43.74, τὸν ἐνυάλιον παιᾶνα ... ἐπαλαλαζόντων Iul.Or.1.36b
de guerra, militar στολή Afric.Cest.1.1.9, ἔσθημα Tz.H.12.785.

II subst. τὸ Ἐ. Enialion templo de Enialio en la isla de Minoa (Mégara), Th.4.67 (cód., pero cf. Ἐνυαλιεῖον).
Ἐνῡάλιος, -ου, ὁ
• Alolema(s): ἘνυϜάλιος SEG 11.327 (Argos VII a.C.), SEG 23.187 (Micenas V a.C.); arcad. Ἰν- IG 5(2).343.51 (Orcómeno IV a.C.)
• Prosodia: [-ῠ- Lyr.Adesp.109b (dud.), -ᾰ-]
• Morfología: [gen. Ἐνυαλίοιο Il.13.519]


Enialio mit.

1 dios de la guerra identif. c. Ares Il.2.651, Ibyc.38, Pi.O.13.106, S.Ai.179, E.Andr.1015, A.R.3.322, 560, Nonn.D.2.414, Orph.A.873, AP 6.163 (Mel.), 16.214 (Secundus), Ἐ. ἄναξ Hes.Sc.371, Archil.1, ἱδρύσασθαι τὸν Ἐνυάλιον erigir una estatua de Ares Plu.2.245e, cf. Paus.3.15.7
en Roma identif. c. Quirinus divinidad romana que da el nombre al monte Quirinal, D.H.2.48, Plu.Rom.29, ὁ Ἐνυάλιος λόφος la colina del Quirinal D.H.9.60
como divinidad bélica se le dirigía el grito de guerra τῷ Ἐνυαλίῳ ἐπαλαλάζειν o ἐλελίζειν o ἀλαλάζειν lanzar el grito de guerra en honor de Enialio X.Cyr.7.1.26, An.1.8.18, Arr.An.1.14.7, Alan.25, como santo y seña, Luc.Nau.36, μὰ τὸν Ἐνυάλιον Luc.Hist.Cons.26
hijo de Ares y de Enío, Hsch., o de Crono y de Rea, Sch.Ar.Pax 457b.

2 en Atenas, divinidad dif. de Ares, Ar.Pax 457, Plb.3.25.6, que recibía ofrendas de los polemarcos, Arist.Ath.58.1, c. templo en Salamina, Plu.Sol.9
tb. con culto propio en dif. lugares de Grecia SEG 11.327 (Argos VII a.C.), IRhod.Per.251.28 (V a.C.), IEryth.201c.55 (III a.C.), en Esparta los efebos le sacrificaban una cachorra de perro, Paus.3.14.9, era invocado junto a Ares y otras divinidades en un juramento de efebos en Atenas, juram. en Poll.8.106.

3 hijo de Libia y de Posidón, Io.Ant.Fr.Hist.10.14.

4 tracio muerto por Ares del que recibió su sobrenombre, Arr.Bith.14, de ahí el epít. Θρᾷξ Ἐνυάλιος AP 16.176 (Antip.Sid.).
• DMic.: e-nu-wa-ri-jo, e-nwa-ri-jo.
• Etimología: Quizá de *enuH2-lios, siendo uH2 metátesis de H2u de het. ḫuya ‘correr’, tb. en los nombres del ‘viento’, het. ḫuwant, lat. ventus y en el verbo ‘soplar’, ai. vā́ti, gr. ἄημι.