ἐννεα-


v. tb. ἐνα-, ἐννα-.
ἐννέᾰ
• Alolema(s): eol. ἔννεα Theoc.30.27; beoc. ἐννία Corinn.1(a).3.21; délf. y dór. ἐννῆ CID 2.5.2.43, 2.6A.6 (ambas IV a.C.), SEG 9.1.32 (Cirene IV a.C.), Sokolowski 3.151A.5 (Cos IV a.C.), Lindos 2B.55 (II/I a.C.); ciren. hipercar. ἐννῆα SEG 9.3.16 (IV a.C.); hεννέα TEracl.2.17 (IV a.C.), IG 42.787.16 (Egina V a.C.), sobre el espíritu suave, cf. Arc.200


indecl.

1 nueve

a) gener. κήρυκες Il.2.96, παῖδες Ar.Th.637, κύνες Il.18.578, 23.173, αἶγες Od.9.160, cf. Od.14.248, νῆας Il.2.654, X.HG 1.1.36, 2.1.29, ἕδραι Od.3.7, δάπιδες Men.Dysc.922
unido a pron. todos los nueve, nueve en total οἱ ῥ' ἐ. πάντες ἀνέσταν se levantaron nueve en total, Il.7.161, cf. 24.252, Od.8.258
subst. οἱ δὲ ἐ. los otros nueve τῶν δὲ ἐ. op. τῆς βασιλικῆς πόλεως Pl.Criti.119b, cf. Eu.Luc.17.17, c. gen. οἱ δ' ἐ. τῶν πρέσβεων pero los otros nueve embajadores D.19.116, formando parte de cantidades mayores ἕξ τε μυριάδες καὶ ἐννέα χιλιάδες καὶ ἑκατοντάδες πέντε Hdt.9.29, δραχμὰς δέκα ἐ. CID 2.5.2.43, cf. 52 (IV a.C.), ἐ. μυριάδες πεζῶν Plb.3.35.1, LXX Nu.1.23, ἐννακόσια καὶ ἐξήκοντα ἐ. ἔτη de Matusalén, LXX Ge.5.27, cf. 11.19;

b) dicho de conjuntos de pers. c. un valor esp. atribuido al nueve y a los números impares: las Musas Μοῦσαι δ' ἐ. πᾶσαι las nueve Musas, Od.24.60, ἐ. θυγατῆρες ... Διός Hes.Th.76, cf. 917, Eumel.16, Corinn.l.c., Pi.Fr.52m.2, E.Med.831, AP 7.18
ciertos cuerpos de magistrados ἐ. δ]αμιοργοί SEG 11.336 (Argos VI a.C.), νομοφύλακες SEG 9.1.32, cf. 9.3.16 (ambas IV a.C.), esp. οἱ ἐννέα ἄρχοντες los nueve arcontes atenienses Th.1.126, Arist.Ath.62.1, Pl.Phdr.235d, D.24.20, Aeschin.1.19, ἐ. θεοί PMag.13.395;

c) en rel. c. el ámbito ritual, oracular y sacral ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐ. βοῦς ἱέρευσεν durante nueve días festejó al huésped y sacrificó nueve reses, Il.6.174, cf. Od.3.8, Ζηνὶ θύεν ... ἐ. ταύρους B.16.18, multiplicado por ‘tres’ προφερόμενον ὑπὸ πολλῶν ὅτι τρὶς ἐ. ἔτη δέοι γενέσθαι αὐτόν (recuerdo) que fue afirmado por muchos que la guerra duraría tres veces nueve (e.e. veintisiete) años Th.5.26, cf. Is.11.42, Th.7.50, τρὶς ἐ. ... κλῶνας ... τιθείς depositando tres veces nueve ramas S.OC 483
como una de las cifras básicas de las teorías matemático-musicales de los pitagóricos, Pythagor.B 18 (p.455.24), B 27 (p.458.8);

d) acompañando a unidades de tiempo ἐ. δὴ βεβάασι ... ἐνιαυτοί ref. la duración de la guerra de Troya Il.2.134, ἐ. γὰρ νύκτας τε καὶ ἤματα ... ἄκμων οὐρανόθεν κατιών cayendo durante nueve días y noches un yunque desde el cielo Hes.Th.722, cf. Call.Cer.82, τέκνον ... ἐὸν ἐτέων ... ἐ. ἡλικίην Hdt.5.51, ἀνάπλοος ἐ. ἡμερέων Hdt.2.9, μῆνες Hdt.4.200, Call.Dian.193, rel. c. procesos naturales y patológicos ἐννῆμάρ τε ἐ. νύκτας ... ὠδίνεσσι πέπαρτο del parto de Leto h.Ap.91, cf. Hes.Th.803, ἐ. φάεα κεῖται Call.Cer.82, esp. medic. οἱ ἐ. μῆνες del embarazo, Hp.Epid.2.3.17, cf. Vict.1.26, para determinar el progreso y crisis de enfermedades, esp. unido al ‘siete’ ἐφ' ἡμέρας ἐ. τοῦτο πάσχει Hp.Salubr.8
subst. ἐ. (sc. ἡμέραι) nueve días οἷσι δ' ἔκρινεν (νόσημα) ἑβδομαίοισι, διέλειπεν ἐ. Hp.Epid.1.21, cf. Coac.144, ἑπτὰ καὶ ἐ. Hp.Epid.5.73;

e) indic. fracciones nueve partes de diez ἐ. μὲν μοίρας, δεκάτην δέ τε μοῖραν τέρπεται ἀνήρ Hes.Fr.275
abs. nueve partes ἐ. (μοῖραι) del agua que cae al mar (frente a una décima que queda retenida en la Estigia), Hes.Th.790;

f) de pesas, medidas, moneda ὁ δ' ἐπ' ἐ. κεῖτο πέλεθρα (Titio) estaba extendido (en el suelo) a lo largo de nueve pletros, Od.11.577, σχοῖνοι ἐ. Hdt.2.41, cf. IG l.c., hεννέα τριhμίγυα TEracl.l.c., ὀβολοί Ar.Ra.177, ἐ. τάλαντα Lys.19.59, D.12.3, LXX Ex.39.1, τὰς ἐ. μνᾶς Epicur.Fr.[72b] 26, ὡς ἐ. <κοτύλας> Ἀττικάς Hp.Epid.7.3, ὀργυιαί Orph.A.895, ἀρτ(άβαι) ἐ. ἥμισυ τέταρτον nueve artabas y un cuarto y mitad, POxy.3181.5 (III d.C.).

2 ref. convencionalmente a una cifra alta muchos, un número inmenso de τρὶς δ' ἐ. φῶτας ἔπεφνεν Il.16.785, εὔρην ... ἄστερας ὀπποσάκιν ἔννεα descubrir cuántas veces nueve es el número de estrellas, e.d. cuántas infinitas estrellas hay Theoc.l.c., cf. Sch.Nic.Th.781, en el número noventa y nueve por aproximación a la centena βεβιωκὼς ἔτη ἐνενήκοντα ἐ. Thphr.Char.proem.2, cf. Eu.Matt.18.12, Eu.Luc.15.4.
• DMic.: e-ne-wo.
• Etimología: De ide. *neu̯n̥, cf. ai. náva, lat. nouem, gót. niun, c. prótesis vocálica en gr. y arm. inn. Sin explicar la geminada.