ἐνθουσιαστής, -οῦ, ὁ


inspirado, poseído de pers. nacidas bajo cierto signo zodiacal, Ptol.Tetr.4.4.8, glos. a ἔνθους Hsch., ὁ ἐ. ἤτοι ἔνθεος, οἱονεὶ μαινόμενος Eust.47.46
plu. οἱ ἐνθουσιασταί los poseídos otro n. de la secta herética de los euquitas o mesalianos, Thdt.HE 4.11.1.