ἐνθουσιασμός, -οῦ, ὁ


1 inspiración, posesión divina ποιητὴς δὲ ἅσσα μὲν ἂν γράφῃ μετ' ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἱεροῦ πνεύματος Democr.B 18, del estro oracular τὴν τῆς φρονήσεως ... δύναμιν ἢ διὰ νόσον, ἢ διά τινα ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας habiendo desviado la fuerza de la mente o por enfermedad, o por alguna inspiración de un adivino, Pl.Ti.71e, de la pitonisa del oráculo de Delfos, D.S.16.26, como medio de conocimiento, Ph.1.535, ὅ τε ἐ. ἐπίπνευσίν τινα θείαν ἔχειν δοκεῖ καὶ τῷ μαντικῷ γένει πλησιάζειν Str.10.3.9, cf. Aristid.Quint.58.2, 16, 21, διὰ τοὺς ἐν τοῖς ὕπνοις γινομένους ... ἐνθουσιασμούς Arist.Fr.10, ἐν ἱεροῖς τὰς ἀναστροφὰς ποιουμένους προφάσει μαντειῶν καὶ ἐνθουσιασμῶν Ptol.Tetr.4.4.3, de los poetas y escritores, Luc.Dem.Enc.5, de la adivinación, procedente ἐξ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἐπιπνοίας Plot.3.1.3, ἐ. καὶ θεοφορία Iambl.Myst.3.4.

2 entusiasmo, exaltación ὁ δ' ἐ. τοῦ περὶ τὴν ψυχὴν ἤθους πάθος ἐστίν el entusiasmo es un estado afectivo del carácter del alma como estado o emoción producido por cierto tipo de música, Arist.Pol.1340a11, cf. 1342a7, ἃ λέγεις ὑπ' ἐνθουσιασμοῦ καὶ πάθους cuanto dices bajo el impulso del entusiasmo y la pasión Longin.15.1, cf. Porph.Plot.15.2, en el combate ἄλογος ἐ. Phld.Ir.32.32.