ἐνθουσιάζω


I intr.

1 ser o estar poseído, ser inspirado por la divinidad, la musa o el estro poético ἡ ψυχὴ ... ἐνθουσιάζουσα cuando un poeta recita a Homero, Pl.Io 535c, cf. 536b, Ap.22c, Arist.EE 1214a24, MM 1190b36, por la divinidad oracular en Delfos, D.S.16.26, ἆρ' οἶσθα ὅτι ὑπὸ τῶν Νυμφῶν ... σαφῶς ἐνθουσιάσω; ¿acaso no comprendes que iba yo a quedar claramente poseído por las ninfas? Pl.Phdr.241e, en la contemplación y unión mística ὥσπερ ἁρπασθεὶς ἢ ἐνθουσιάσας ἡσυχῇ ἐν ἐρήμῳ ... γεγένηται como arrobado o en trance queda en solitaria calma Plot.6.9.11
fig. e irón., de los filósofos ἀναφύονται ὁπόθεν ἂν τύχῃ ἕκαστος αὐτῶν ἐνθουσιάσας surgen allí donde cada uno de ellos reciba casualmente la inspiración Pl.Tht.180c.

2 entusiasmarse c. dat. ὅταν ... ἤδη τοὺς ἀκροατὰς ... ποιήσῃ ἐνθουσιάσαι ἢ ἐπαίνοις ἢ ψόγοις ref. al orador, Arist.Rh.1408b14, αὐτῷ (χρυσίῳ) LXX Si.31.7, ταῖς ... τῶν ἀνδ[ρ]ῶν φωναῖς Phld.Lib.fr.5.3.

3 en v. med.-pas. delirar, sufrir alucinaciones a causa del olor de un pez ἐνθουσιάζεσθαι ποιεῖ τοὺς ὀσφραινομένους Cyran.1.14.29, τοὺς μυκτῆράς σου χρίε μύρῳ δυνατῷ καὶ οὖκ ἐνθουσιασθήσει τὸ καθόλου Cyran.1.14.31.

II c. ac. de abstr. y dat. inspirar, insuflar ὁ ... τεχνίτης ... ἔρωτας ἐνεθουσίασε θεοῖς Corp.Herm.Fr.23.4, cf. 23.18.