ἐνθένδε


adv.

A de lugar

I de aquí

a) c. verb. de mov. y asim. ἐξελάαν ἐ. κύνας echar de aquí a los perros e.d., a los aqueos de Troya (habla Héctor) Il.8.527, ἄλλον δ' ἐ. χρυσόν (ἄξομαι) además (me llevaré) oro de aquí, Il.9.365, cf. S.OC 657, E.Heracl.285, ἐ. κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο marchando de aquí, de la mansión de Hades, Od.11.69, cf. S.OC 1587, ῥύσ]ασθε μ' ἐ. Tim.15.107, cf. 7, ἐ. ἡλίου πρὸς ἀντολὰς στρέψασα A.Pr.707, πλεῖν S.Ph.529, cf. Fr.599, Th.6.23, ἀπελθεῖν X.An.5.7.5, cf. And.4.5, ἐ. ... ἀπὸ τοῦ Ἰλίσου λέγεται ὁ Βόρεας τὴν Ὠρείθυιαν ἁρπάσαι Pl.Phdr.229b, (με) ἐ. ... ἀναρπάξαι A.R.3.1114, ἀπιτέον ἡμῖν ἐστιν ἐ. tenemos que marcharnos de aquí Aesop.52.1, en correl. c. otros adv. φέρων ἐ. ἐκεῖσε δεῦρό τ' E.Ph.98, cf. Pl.Tht.176a;

b) ref. a la visión ἰδὼν ἐ. παῖδ' Men.Dysc.50, ἐ. θεασάμενοι Aesop.187.1
c. verb. de acción εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ ἐπράσσετ' ἐ. si no se hubiera tramado algo desde aquí con dinero S.OT 125.

II c. or. nom., adnom. o subst.

1 a)c. or. nom., indic. origen o pertenencia procedente de aquí, de aquí εἰσὶν ἐ. αὐτόθεν son de aquí mismo, e.d., de esta mismísima ciudad, Ar.Ach.116, ἐ. ἐστὶν Ἀνακρέων de aquí (de Teos, antes nombrado) era Anacreonte Str.14.1.30;

b) adnom. de aquí ἐ. τε ἄνδρες ἔπραξαν αὐτά καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων algunos hombres de aquí han hecho tales cosas, y también de los enemigos Th.6.10, οἱ ἐ. ἑταῖροι los compañeros de aquí e.d. de esta región X.Cyr.2.4.16
op. al ‘mas allá’ de aquí, de este mundo τὴν μετοίκησιν τὴν ἐ. ἐκεῖσε Pl.Phd.117c, cf. Ap.40c
en lit. át., frec. de Atenas (στρατὸς) ὁ ἐ. el ejército de aquí, el ateniense E.Supp.695, ἡ ἐ. πρόσοδος Th.6.90;

c) subst. οἱ ἐ. los de aquí e.d. los de Atenas Pl.Grg.472b
op. al ‘Más Allá’ los de este mundo ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐ. ἐκεῖσε πορεῦσαι al que se le ha encomendado encaminar a los de este mundo hacia el más allá Pl.Phd.107e
neutr. τὸ, τὰ ἐ. frec. en crasis lo de aquí ἀλλ' οἶσθα μὲν τἀνθένδε pero sabes lo de aquí e.d. lo que aquí pasa S.El.1307, τοὐνθένδε βούλευσον E.El.618, καλῶς τά γ' ἐ. lo de aquí va bien E.Or.1278, cf. Ba.49.

2 indicando distancia de aquí, desde aquí πόσον ... ἄπεστιν ἐ. τὸ στράτευμα; X.Cyr.6.3.10, cf. Is.3.22
en secuencias μέχρι Ἀλεξανδρείας εἶναι μυρίους, ἐ. εἰς τὸν Ἑλλήσποντον hasta Alejandría hay 10.000 (estadios), desde aquí al Helesponto ... Eratosth.Fr.Geog.2C.2, cf. Str.5.2.5
adnom. τὴν ἐ. καταστάθμησιν la medición exacta tomada a partir de este punto Epicur.Fr.[26.37] 12, cf. 15.

3 en el razonamiento a partir de aquí, desde este punto de un conocimiento o conclusión μαθήσῃ δ' ἐ. σαφέστερον τί λέγω Pl.Tht.198a, ἔτι τοίνυν ἐ. ἂν μᾶλλον πᾶς τις ὁμολογήσειεν Pl.Tht.178a, ἔ. ἂν γίγνοιτο γνώριμον Iul.Or.11.136c.

B de tiempo

1 a partir de ahora, ahora

a) en la secuencia de acontecimientos ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐ. ἤδη Ἀθηναίων καὶ Πελοποννησίων ref. al propio texto, Th.2.1, ἔ. σιγῶμεν E.Hec.725, ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἦτε, ἔ. ἀρξόμεθα τὰ δίκαια λαμβάνειν si vosotros erais de esos, a partir de ahora comenzaremos a tomar venganza X.An.7.7.17;

b) subst. τὸ ἐ. frec. c. crasis lo de después, ahora, luego δεινὰ δ' ἦν τἀνθένδ' ὁρᾶν cosa terrible de ver fue lo que vino luego S.OT 1267, cf. E.Med.1167, τί δῆτ' ἂ<ν> δρῷμ' ἐγὼ τοὐνθένδε γε; ¿qué hago yo ahora? S.Ph.895, δῆλα τἀνθένδ'· εἶμι καὶ θάψω βίᾳ E.Supp.560, cf. E.IT 91.

2 a continuación, lo siguiente en el discurso oral καλέσας Δημάρητον εἰρώτα ἀρξάμενος ἐ. habiendo llamado a Demarato, le preguntaba comenzando por lo que sigue: ... Hdt.7.234, ἐ. ἐστὶν ὑμῖν ῥᾴδιον ἐπιγνῶναι a partir de aquí os es más fácil juzgar Is.2.19, ἀρξάμενον ἐ. ποθὲν λέγειν Pl.Smp.178a.