ἐνέδρα, -ας, ἡ
• Alolema(s): jón. Hp.Fract.31


I medic.

1 colocación, aplicación c. gen. τῶν δὲ ναρθήκων τὰς ἐνέδρας χρὴ φυλάσσεσθαι Hp.Fract.16, cf. 27.

2 concr. punto de apoyo, base c. dat. χρὴ ... ἐνέδρην τῷ μοχλῷ ἀσφαλέα ποιήσασθαι conviene hacerse una base firme para la palanca Hp.Fract.31.

3 como patología fístula anal Meges en Orib.44.21.1.

II cont. milit. y bélico

1 celada, emboscada ἐνέδραν ποιεῖσθαι, ἐνέδραν θέσθαι tender una emboscada a veces c. dat. φυλαὶ ... ἐνέδραν πεποιημέναι τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν Th.3.90, cf. Palaeph.1, Plu.Rom.23, τοῖς πολεμίοις ἐνέδραι κατασκευάζονται se preparan emboscadas a los enemigos X.Eq.Mag.4.10, cf. Cyr.8.5.14, Aen.Tact.15.9, Polyaen.5.22.4, Hdn.8.1.1, εἰς ἐνέδρας ὑπάγειν atraer a una emboscada X.Eq.Mag.4.12, cf. Aen.Tact.15.9, ἐνέδραις ἐμπίπτειν caer en una emboscada X.Eq.Mag.8.20, cf. Plb.4.59.3, ἐνέδρας φοβούμενον πολεμίων Aen.Tact.15.7, cf. Onas.6.7, ἐνέδρας πολλὰς ... τίθησιν I.AI 6.135, ἐνέδραι δὲ καὶ καταδρομαί op. μάχη ‘lucha organizada’, Th.5.56, fig. ἐγκαθῆσθαι ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις apostarse en escondites emboscado entre los ricos ref. al impío, LXX Ps.9.29
emboscada como equiv. de los emboscados ἐξανίστησι τὴν ἐνέδραν lanza la emboscada X.HG 4.8.37, en cont. ritual en el culto de Dioniso IEphesos 106 (IV/III a.C.).

2 concr. lugar de acecho, emboscadura, escondite ἔθεον δρόμῳ ἐκ τῆς ἐνέδρας Th.4.67, ἀνίστανται ἐκ τῆς ἐνέδρας X.Cyr.5.4.4, cf. D.S.19.108, ἐπορεύθησαν εἰς τὴν ἐνέδραν LXX Io.8.9, τὸν ἐπ[ὶ] τὰς ναῦς [ἀ]πὸ τῆς ἐνέδρας ἐκτρέπ[ο]ντα Phld.Hom.34.17, οἱ μὲν ἐκ τῶν ἐνεδρῶν ἐπιφανέντες Polyaen.5.22.4, cf. Hsch.
ref. la caza ἐξ ἐνέδρας δὲ ἀγρεύοντες Ar.Byz.Epit.2.51.

III fig.

1 insidia, asechanza, trampa δόλου δὲ καὶ ἐνέδρας πλήρης Pl.Lg.908d, αἰσθόμενοι τὴν ἐνέδραν D.19.77, cf. Antiph.122.7, Chor.Decl.1.46, ἐπὶ τὴν ἐνέδραν αὐτοὺς ἄγειν hacerles caer en la trampa Archig. en Orib.8.2.19, ἐν ταῖς ἐνέδραις ἐμπίπτειν Aesop.205.3, ἐξ ὀνειδισμῶν καὶ ἐνέδρας ... ἀναγόμενοι Vett.Val.70.26, cf. 371.31, ὅσα ... διὰ πάσης ἐνέδρας ἐπεβούλευσέ μοι Hdn.4.5.4, ἐπ' ἐνέδρας para tender una trampa Harp.s.u. βουλεύσεως, c. gen. subjet. de aquello en lo que consiste la trampa ἐπ' ἐνέδρᾳ τῶν λάθρ[ᾳ με]νόντων Diog.Oen.23.4, ἐπ' ἐνέδρᾳ τῆς περὶ μείζονα πίστιν ἀρνήσεως Chrysipp.Stoic.3.138, τῆς φαρμακείας ἐ. Gal.14.602, c. gen. subjet. de quien tiende la trampa προορῶν τὰς ἐνέδρας τοῦ διαβόλου Ign.Tr.8.1, cf. Phil.6.2, κατ' ἐνέδραν τοῦ σατανᾶ ... κατεψεύσαντο ἡμῶν A.Mart.5.14
ἐξ ἐνέδρας con engaño, insidiosamente op. φανερῶς ‘a las claras’ προεπιχειροῦσι καιροφυλακοῦντες ... ἐξ ἐνέδρας Ph.2.422, μετ' ἐνέδρας App.BC 1.30.

2 engaño, fraude ἀλλοτρίων θῆραι θανάτων καὶ ἐνέδραι διαθηκῶν capturas de muertes ajenas y fraudes en los testamentos Longin.44.9, ἵνα μὴ ... ἐ. περὶ τὴν ἐμβολὴν γένηται POxy.62.10 (III d.C.), ὑπὲρ τοῦ ... μὴ ἐνέδραν ἐπακολουθῆναι περί ... POxy.1428.5 (IV d.C.), cf. 1455.12 (III d.C.).