ἐμαυτοῦ, -ῆς, -οῦ
• Alolema(s): arc., plu. y du. divissim (ἐ)μ' αὐτ-; jón. ἐμεωυτ- Hdt.6.86α, Heraclit.B 101, Hp.Carn.1, Pythag. en D.L.8.50, Eus.Mynd.1; jón. y acarn. ἐμωυτ- Lyr.Adesp.26, Ar.Ach.817, var. de Il.1.271 según Zenod. en Sch.Er.ad loc., A.D.Pron.74.4; tard. ἐματ- SIG 741.12 (Nisa I a.C.), IUrb.Rom.425.3 (imper.)
• Morfología: [cóm. nom. ἐμαυτός Pl.Com.83; gen. ἐμωυτῶ Ar.Ach.817; plu. dat. ἐμαυτοῖς (bárb. por ἡμῖν αὐτοῖς) Papers of Amer. School at Athens 2.278 (Capadocia)]


pron. refl. de 1a pers.

1 a mí mismo, de mí mismo, mi propio o simpl. mi, mío gener. c. suj. de la or. en 1a pers. ἐγὼ δ' ἐμαυτὸν πόλιν ἐκ πόλεως φέρων llevándome a mí mismo de una ciudad a otra Xenoph.13, ἐμεωυτῷ λόγους ἐδίδουν yo me hice la reflexión Hdt.l.c., cf. Pl.Ap.21b, X.An.1.3.10, φονεύσας ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ Hdt.1.35, ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον A.Pr.438, αἰσχύνομαι δὲ τὰς ἐμαυτοῦ συμφοράς Ar.Pl.774, cf. Hermipp.45.2, οὔθ' ὑπεργέμων ... οὔτε κενός, ἀλλ' ἡδέως ἔχων ἐμαυτοῦ ni lleno a reventar ni vacío, sino a gusto conmigo mismo Alex.219.3, ἐμαυτῇ σ' αἴτιον ἡγήσομαι en lo que a mí toca te consideraré responsable Men.Epit.367, εἰ κἀγὼ ἐμαυτὸν βούλομαι ἄρχειν Arist.MM 1212a23, ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου LXX 3Re.17.12, οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν Eu.Luc.7.7, cf. Synes.Dio 12, I.AI 17.139, ἐμαυτῇ ὕβρεις καὶ λύπας προφέρω Aesop.141, προαρραβωνίζω αὐτὸν ἐμαυτῇ Vit.Aesop.G 30, δηλοῦσα ἐμαυτὴν ὀφείλειν POxy.2566.1.7 (III d.C.), ταῖς ἐμαυτοῦ δαπάναις a mis propias expensas, PSI 882.7 (III d.C.), cf. Mim.Fr.Pap.4.23, SB 11648.2.3 (III d.C.)
op. otros pron. ἐγὼ οὔτ' ἐμαυτὸν οὔτε σ' ἀλγυνῶ S.OT 332, ἐγὼ ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν εὐδαιμονίῃ, τῇ ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίῃ Hdt.1.87, δι' ἐμαυτὸν ἀλλ' οὐ διὰ σέ Pl.R.354b, δοκῶ τι σοι, ὥσπερ ἐμαυτῷ ...; Pl.Phdr.238c, ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν Pl.Phd.96c, μὴ δι' ἑτέρων, ἀλλὰ δι' ἡμῶν αὐτῶν πειρᾶσθαι σώζεσθαι Isoc.6.14
reforz. por αὐτός como suj. de la or. αὐτὸς ἐξέσωσ' ἐμαυτὸν ῥᾳδίως E.Ba.614, ἴσχυόν τ' αὐτὸς ἐμαυτοῦ yo estaba en plenitud de mis fuerzas Ar.V.357, αὐτὴ δ' ἐμαυτῆς οὐ κακῶς γνώμης ἔχω Ar.Lys.1125, cf. Pl.Lg.805b, αὐτός θ' αἱρεθεὶς ἐμαυτῷ ... ἐπέγραψα τὴν μεγίστην εἰσφοράν Isoc.17.41
en giros prep. οὐκέτ' ἐν ἐμαυτοῦ ἦν ya no estaba en mis cabales Pl.Chrm.155d, cf. Alciphr.1.11.1, ἐν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος discurriendo algo en mis adentros E.Or.634, cf. Henioch.4.1, Plu.2.456d, ἀναθαρρῆσαι πρὸς ἐμαυτόν recobrar el ánimo Ar.Ec.1060, ἀπετίννυον παρ' ἐμαυτοῦ κλέμματα te compensé de mi propio peculio lo que te robaban LXX Ge.31.39, ἀπ' ἐμαυτοῦ por propia iniciativa, por mí mismo LXX Nu.16.28, 4Ma.11.3
usado tb. como refl. en or. subord. dep. de or. principal c. suj. en 1a pers. τοσάδε ... δικαιῶ γέρεα ἐμεωυτῷ γενέσθαι Hdt.3.142, τοὺς ὕστερον (παῖδας) ἐμαυτῇ γενομένους ὀμόσαι Lys.32.13, ἣν (ψυχήν) ἐγὼ μόνην ἐμαυτῷ ἐμμένειν ἤλπισα Synes.Ep.10
subst. τὰ ἐμαυτοῦ, τὰ ἐμαυτῆς mis asuntos S.Ant.238, Pl.Ap.33a, Is.7.34, Men.Georg.23, Hld.2.24.5
τα'μαυτοῦ lo mío, mis propiedades E.Ph.484, Is.11.39, Isoc.15.165, 17.8, D.28.17, 40.4, Socr.Ep.6.11.

2 c. suj. de la or. no en 1a pers. c. valor enf. sustituyendo a un posesivo de mí mismo, mi propio μήτ' ἐμωυτᾶς μήτε κασιγνήτων πόδας ... τρύσῃς no fatigues ni mis propios pies ni los de mis hermanos, Lyr.Adesp.26, cf. αὐτός B II 1 y ἐγώ I 1.