ἐλευθεροπρεπής, -ές


I 1de abstr. adecuado al hombre libre ἡ ἀρετή Pl.Alc.1.135c, οὐδὲν ἐ. ἐκέκτητο D.C.60.2.5.

2 de pers. que se comporta como hombre libre Poll.3.118.

II adv. -ῶς en la situación de un hombre libre ἔχειν Pl.Alc.1.135c, Poll.3.119, Dion.Ar.CH 8.1.