ἐλᾰτήρ, -ῆρος


I que aparta, que aleja νεφέων ἐ. de la primavera, Opp.C.1.119, βοῶν ἐ. del tábano, Colluth.43, εἰδώλων ἐ. θεός de Cristo IEphesos 1351.3 (IV/V d.C.).

II subst. ὁ ἐ. de pers. y dioses

1 conductor de carros, auriga θ' ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος Il.4.145, cf. 11.702, fig. ἐ. ὑπέρτατε βροντᾶς auriga supremo del trueno ref. Zeus, Pi.O.4.1, ref. al jinete ἵππων τ' ἐ. A.Pers.32, cf. Alc.42.14
como epít. de Posidón SEG 50.441 (Arcadia VI a.C.)
náut. remero ῥοθίῳ τῷ τῶν ἐλατήρων ... ἀπὸ τῆς γῆς ἀναχθέντες Luc.Am.6, cf. Nonn.D.39.306.

2 el que aleja, el que pone en fuga epít. de Asclepio νούσων παθέων τε ἐ. IUrb.Rom.103 (II d.C.), de Zeus Πηλαγόνων ἐ. Call.Iou.3.

3 tañedor λύρης ἐ. de Alcmán AP 7.18 (Antip.Thess.).

III subst. ὁ ἐ. gastron., un tipo de torta o pastel de harina, ancho y aplanado σ' ἐκέλευε τουτουὶ φαγεῖν ἐλατῆρος Ar.Eq.1182, cf. Ach.246, Call.Com.26, Rhinth.3.1, ἐ. ἐξ ἡμιέκτου [σπ]υρῶν SIG 1026.9 (Cos IV/III a.C.), ἐ. χοινικιαῖος IG 22.1237.7 (IV a.C.), cf. Hsch.