ἐκφράζω
• Morfología: [aor. ind. red. ἐκπέφραδεν A.R.4.1125 (tm.)]


1 exponer, explicar ἐκ πᾶσαν πέφραδεν ἀγγελίην A.R.l.c., cf. Ath.Al.Ar.4.33, PMasp.295.3.31 (VI d.C.), c. interr. indir. ἐκφραζόντων ἡμῶν ἡλίκα καὶ πόσα ... περιέστηκε <κακὰ> τὰς πόλεις Syrian.in Hermog.2.84.17
describir τὰς οὖκ αἰσχρὰς (ἡδονὰς) ἁπλῶς Hermog.Id.2.4 (p.331), cf. Plu.2.967d, οὐκ οἶδα ... πῶς ἐκφράσω τὸ φῶς (τῆς σάλπιγγος) Hsch.H.Hom.4.1.4
ret. describir literariamente ref. a una técnica específica τὰ πράγματα Hermog.Prog.10, cf. Men.Rh.373, en v. pas. πολλὰ ... ἐκπέφρασται παρὰ τοῖς παλαιοῖς Theo Prog.68.7
abs. διδάσκαλος τοῦ ἐκφράζειν Eust.1567.9
describir con estilo elevado τὸ ἐκφράζειν τὰ γέλοια ὅμοιόν ἐστι καὶ καλλωπίζειν πίθηκον Demetr.Eloc.165.

2 ref. al lenguaje pronunciar, interpretar μιμικὸν ἱ<λ>αρὸν λόγον ITheor.Samothr.29.7 (II/I a.C.?)
expresar, designar c. ac. y dat. instrum. δύναμιν ... τοῖς τῶν θεῶν ὀνόμασιν Plu.2.24a.