ἐκπυρήνισις, -εως, ἡ


expulsión mediante presión ἀνάλογον γίνεται ἡ ἐ. τῇ ἐκθλίψει τῶν πυρήνων τῶν ἀπὸ τῶν δακτύλων ἀποπιεζομένων Olymp.in Mete.38.25, ἔκθλιψις καὶ ἐ. Phlp.in Mete.60.32, διὰ τὴν τῶν σφαιρῶν ἐκπυρήνισιν ... γίνεται ἡ εἰσπνοή en la explicación atómica de Demócrito sobre la respiración, Mich.in PN 117.15.