ἐκπυρηνίζω


expulsar, expeler mediante presión τὰ ἐνόντα Arist.Ph.214a33, ἐκπυρηνίζει τὴν ὑγρότητα del vientre, Pall.in Hp.146, τὸ πνεῦμα Steph.in Hp.Aph.2.264.34, cf. in Hp.Progn.70.20, Phlp.in de An.355.8, τὸ ψυχρὸν καταχεόμενον δίκην σπογγίας ἐκπυρηνίζει ... τὰ ῥεύματα Steph.in Hp.Aph.3.94.18, τὸ σπέρμα Steph.in Hp.Aph.3.170.2, en v. pas. del aire, Alex.Aphr.de An.132.29, Pr.1.119, Steph.in Hp.Aph.2.402.15, (ἡ ἀναθυμίασις) ἐκπυρηνιζομένη ... διὰ τὴν ψύξιν Olymp.in Mete.12.23, producida por los átomos y causante de la espiración según Demócrito, Mich.in PN 116.7.