ἐκπίμπλημι


A tr.

I c. ac. de concr.

1 llenar κρατῆρα E.Cyc.388, cf. Io 1194, c. dat. ἱερά τ' ἐξεπίμπλασαν φόβῳ llenaron de terror los templos E.Supp.722
fig. saciar θέᾳ ... ὄμματ' ἐξεπίμπλαμεν E.Andr.1087.

2 completar de tropas ἐξεπίμπλη τὸ ἱππικόν completó la caballería X.Cyr.6.1.26, τὸν ἥμισυν ἀριθμόν Arr.Tact.14.2
fig. cubrir (τὸ ἐπικουρικὸν) ... ὃ τὴν αὐτῶν ἀσθένειαν ἐκπλήσει (tropa auxiliar) que tapará la debilidad de éstos Ph.2.98.

II 1recorrer hasta el fin en cont. temp. κακῶν δὲ πλῆθος, οὐδ' ἂν εἰ δέκ' ἤματα στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμί σοι la multitud de desgracias, aunque informara de modo ordenado durante diez días, no podría apurarla hasta el final A.Pers.430, en cont. espacial πανταχῇ γὰρ ἄστεως <...> ζητῶν νιν ἐξέπλησα he recorrido por completo la ciudad buscándola E.Io 1108.

2 cumplir, completar c. ac. de tiempo ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν S.Tr.253, τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον vivir por entero una vida agradable E.Alc.169, τέσσαρα καὶ δέχ' ἔτη GVI 936.3 (Cos I/II d.C.).

III c. ac. de abstr.

1 cumplir, realizar τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην Hdt.1.43, τὸν νόμον Hdt.1.199, 4.117, μοῖραν τὴν ἑωυτοῦ Hdt.3.142, Hp.Vict.1.8, ἀρὰς ... θεός E.Ph.1426, αἶσαν B.17.27, τὴν διακονίαν Ph.2.540, ἐ. μοχθήματα sufrir penalidades E.Hel.735
satisfacer τὴν αὐτίκα φιλονικίαν Th.3.82, τὴν ἐπιθυμίαν I.AI 12.187, D.C.41.27.3, τὸν θυμόν D.C.44.29.2, τὴν ἡμετέραν κακίαν Aristid.Or.8.4, τὰς γνώμας αὐτῶν X.HG 6.1.15.

2 pagar, expiar πέμπτου γονέος ἁμαρτάδα ἐξέπλησε ha expiado la culpa de su cuarto ascendiente ref. al pecado de Giges, Hdt.1.91.

B intr., en v. med.-pas. hartarse, llenarse (τὸ νόσημα) ... ἥκει ... διὰ χρόνου, πλάνοις ἴσως ὡς ἐξεπλήσθη (la enfermedad) llega después de algún tiempo, tal vez cuando se ha hartado de sus correrías S.Ph.759.