ἐκλέγω
• Grafía: graf. ἐγλ- IG 13.78.8, 16 (V a.C.), Phld.Po.1.167.23, Diog.Oen.29.2.12
• Morfología: [med. fut. inf. ἐγλεγσεσθαι IG 13.78.16 (V a.C.); pas. aor. ind. ἐξελέγην Manes 54.10; med. perf. part. ἐξειλεγμένος Pl.Alc.1.121e, D.20.131; conjugación supletiva sobre ἐξερῶ, ἐξεῖπον, ἐξείρηκα fut. no contr. ἐξερέω Il.8.286, 12.215, 1.204 (tm.), Od.9.365; aor. ind. 2a sg. ἐξεῖπας S.El.521; pas. fut. perf. ἐξειρήσεται S.Tr.1186]


I ref. al habla

1 decir de principio a fin, decir completamente, decirlo todo ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι dicho por Néstor frente al οὐ τέλος ἵκεο μύθων de Diomedes Il.9.61, frec. c. dat. de pers. ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω Il.1.204, 233, cf. Od.9.365, αὐτίκ' ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι Il.24.654, μή τις ... γέροντι ... ἐξείπῃ Od.15.443
decir c. ac. ἀληθείη πάρα μύθοις, οὓς ἐγὼ ἐξερέω hay verdad en las palabras que diré Emp.B 114.2, σοι ... τἀληθὲς ἐξερῶ S.OT 800, τὸ δ' ὀρθὸν ἐξείρηχ' ὅμως S.Tr.374, cf. 350, en v. pas. καὶ τόδ' ἐξειρήσεται; S.Tr.1186, ἅπαντα ταῦτ' ἂν ἐξείρητό σοι S.OT 984
c. ac. y εἰς c. ac. πολλὰς ἐ[σ]χρολογίας (l. αἰσ-) εἰς πρόσωπον μου ἐξειπών BGU 909.12 (IV d.C.)
c. orac. complet. σοὶ δ' ἐγὼ ἐξερέω ὡς ... Il.8.286, cf. 12.215, ἐξερεῖθ' ὅτι ... S.Ant.325
introd. estilo dir. ἐξεῖπ[ε·] τὴν δόσιν μέν ... Call.Fr.191.71
c. doble ac. de pers. y de cosa decir algo de τοσαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν tales palabras dirá de nosotros cualquiera de los mortales S.El.984, cf. πολλὰ ... με ... ἐξεῖπας ὡς ... ἄρχω (ac. prolép.), S.El.521, sólo c. ac. de pers. ἐμαυτόν, ἢν λέγω κακῶς ἐκείνην, ἐξερῶ E.Or.560.

2 enumerar τί ἄν τις πᾶν τὸ ἐνὸν ἐκλέγων ... μακρηγοροίη; Th.4.59, ὄλοιο θνητῶν ἐκλέγων τὰς συμφοράς Trag.Adesp.388.

3 revelar, aclarar τὸ μηδὲν ἐξερῶ S.Ant.234, c. interr. indir. ἐκλέγει δὲ καὶ ἐφ' οἷς τὴν πρεσβείαν ἐποιούμεθα Prisc.11.2.131.

II no ref. al habla, frec. en v. med.

1 elegir, escoger ὅταν ἐκλέξωσι τὸ προκείμενον πλῆθος Plb.6.20.8, en v. pas. εἰσὶ δὲ ἐξειλεγμένοι Περσῶν οἱ ἄριστοι Pl.Alc.l.c., ἄριστον ... ἐκλελεγμένον Diph.43.1, ἀφροδεισίων ἐγλελεγμένων ἡδοναί placeres de relaciones amorosas escogidas, e.d., exquisitas Diog.Oen.l.c., τῶν ... ποιητῶν τὰς ... γνώμας Isoc.2.44, ἐκλεχθεὶς εἰς τὴν ἐπισημοτάτην βουλήν INap.4.3 (II/III d.C.), cf. Manes l.c.
más frec. en v. med. ἔστι γὰρ ἐκλέξασθαι (παῖδα) οἷον ἐθέλει Democr.B 277, τὸν τόπον Pl.Ti.24c, LXX Es.11.9, cf. D.l.c., τοὺς ἀρίστους (νόμους) Arist.EN 1181a17, ἃ ζῶσα ἐξελεξάμην εἱμάτια, ταῦτα ἀπέχω TAM 5.493.7 (III d.C.), en uso abs. οἱ ξεῖνοι ... ἐκλέγονται los extranjeros escogen en la prostitución sagrada babilónica, Hdt.1.199
c. ἐκ y gen. elegir de o entre ἐκ πάντων κεφάλαια Pl.Lg.811a, ἐξ ἁπασῶν τῶν νεῶν τοὺς ἀρίστους ἐρέτας X.HG 1.6.19, cf. Plb.6.24.6, en v. pas. ἦσαν ἐκ πάσης ἐκλελεγμένοι τῆς βασιλείας Plb.5.79.4
tb. en v. med. ἐκλέξασθαι ... νόμους τοὺς καλλίστους ἐκ τῶν πάντων νόμων Hdt.3.38, cf. Pl.Smp.198d, τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἐξ ἁπάντων Isoc.16.31
c. gen. partit. (γῆ ... ἡ ἡμετέρα) ἐξελέξατο δὲ τῶν ζῴων Pl.Mx.237d
c. doble ac. elegir como κάλλιστον οἶκον ἐξελέξατ' ἀνδρῶνα Babr.136.6.
en lit. jud.-crist. elegir por parte de Dios ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν LXX De.4.37, ἐξελέξατο ἡμᾶς Ep.Eph.1.4, en v. pas. οὗτός ἐστι ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος Eu.Luc.9.35
escoger, seleccionar λέξεις ... καλάς D.H.Comp.3.2, τὰ καλλίω ... ῥήματ' Phld.Po.1.167.23, ἐξείργετο ... εὑρεῖν τε καὶ ἐξειπεῖν λόγους D.H.Th.15.1, ἐκλεξάμενος ... τὰς συγγραφάς tras hacer una selección de sus escritos Heraclit.B 129.

2 admin. y econ. recaudar impuestos o tasas, c. ac. y gen. o giro prep. τὴν δεκάτην ... τῶν ... πλοίων X.HG 1.1.22, χρήματα ἐξέλεξαν ἐς δύο καὶ τριάκοντα τάλαντα παρὰ τῶν Ῥοδίων Th.8.44, τὰ δὲ χρήματα ... ἐκ τῶν συμμάχων D.49.49, δασμοὺς ἐκ τούτων X.Oec.4.9, τὰς ἐκ ταύτης ἐπικαρπίας τῶν ... γεωργούντων ἐνενήκοντα μνᾶς ἐκλέξας And.Myst.92
sólo c. ac. πλείους φόρους Polyaen.3.10.5, en v. med. τὰ ἐξ αὐτοῦ περ[ι]γεινόμενα πάντα PLond.1164h.19 (III d.C.) en BL 1.285, 8.185
abs. hacer la recaudación ἐγλέγν δὲ [τς δ]μάρχς y que hagan la recogida de las primicias los demarcos, IG 13.78.8 (V a.C.), cf. en v. pas. IG 13.78.16 (V a.C.)
c. dos ac. imponer un tributo τέλη τοὺς καταπλέοντας ἐξέλεγον Aeschin.3.113.

3 arrancar, quitar τὰς πολιάς Ar.Eq.908, cf. Fr.416, τούς γε λίθους ἐκλέγειν ... ἐκ γῆς ψιλῆς Thphr.CP 3.6.5.