ἐκκλητής, -οῦ, ὁ


el que apela, apelante, Gloss.2.290.