ἐκκλησία, -ας, ἡ
• Alolema(s): jón. -ίη Hdt.3.142; cret. ἐσκ- ICr.2.12.21.5 (Eleuterna III a.C.), 4.168.17, 18 (Gortina III a.C.); tes. ἐκκλεισσία ISE 99.21 (Cranón II a.C.).


A Iinstitucional, en el marco de la polis griega

1 asamblea popular a la que se convocaba a los ciudadanos varones:

a) en Atenas ποιήσαντες ἐκκλησίαν ... γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προυτίθεσαν habiendo convocado una asamblea popular, expusieron sus opiniones entre ellos Th.1.139, cf. 6.8, Lys.12.72, ἐκκλησίαν ξυνάγειν Th.2.60, ἐκκλησίαν ξυνέλεγον Th.8.97, καταστάσης δὲ ἐκκλησίας ἐς ἀντιλογίαν ἦλθον los embajadores corcirenses y corintios, Th.1.31, ἐκκλησίας γενομένης habiéndose celebrado la asamblea Isoc.7.68, cf. Is.5.38, οὐ πρότερον εἴασε τὴν ἐκκλησίαν γενέσθαι ἕως ... Lys.12.71, ἡ ἐ. ... κυρώσασα ταῦτα διελύθη la asamblea se disolvió tras ratificar estas propuestas Th.8.69, ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν levantó la asamblea X.HG 2.4.42, τὴν ἐκκλησίαν ἀφῆκαν Plu.TG 16, ἀνεβλήθη la asamblea fue aplazada Th.5.45, εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν Ath.Decr.182.14 (III a.C.), εἰς τὴν ἐπιοῦσαν en la próxima asamblea, Ath.Decr.187.23 (III a.C.), ἕδρα ἐκκλησίας sesión de la asamblea Arist.Ath.4.3, ἡ ἐ. ἡ ἐν Διονύσου la asamblea celebrada en el teatro de Dioniso, Ath.Decr.79.6 (IV a.C.), 181.19 (III a.C.), para elegir cargos ἐν ᾗ δεῖ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονεῖν εἰ δοκοῦσι καλῶς ἄρχειν Arist.Ath.43.4, οἱ ... ζῶντες ... τῶν ἐκκλησιῶν los que viven de las asambleas e.e. de lo que cobran por su asistencia a ellas, Isoc.8.130
gener. dicho de la asamblea ordinaria, cuyo orden del día era fijado por el consejo Ath.Decr.181.6 (III a.C.)
frente a la ἐ. κυρία asamblea principal en la Pnix, con orden del día fijo y convocándose una por cada pritanía, e.e., diez por año οὔσης κυρίας ἐκκλησίας ἑωθινῆς Ar.Ach.19, cf. Arist.Ath.43.3, 4, τῶν δ' ἐκκλησιῶν ἡ μὲν κυρία, ἐν ᾗ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονοῦσιν ... ἢ ἀποχειροτονοῦσιν ... ἡ δὲ δευτέρα ἐ. ἀνεῖται τοῖς βουλομένοις ... λέγειν ἀδεῶς περὶ τε τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων Arist.Fr.434, cf. Ath.Decr.187.6 (III a.C.), ἐ. κυρία ἐν Πειραιεῖ Ath.Decr.261.4 (II a.C.), de asambleas regulares pero convocadas con un plazo de urgencia ἐ. κατὰ φήφισμα βουλῆς Ath.Decr.102.6 (IV a.C.), esp. ἐ. σύγκλητος: συγκλήτου ἐκκλησίας ὑπὸ στρατηγῶν καὶ πρυτάνεως καὶ βουλῆς γνώμῃ asamblea de urgencia convocada por los estrategos por indicación de los prítanes y del consejo Decr. en D.18.37, cf. 73 ἐ. σύγκλητος ἐν τῷ θεάτρῳ κατὰ ψήφισμα IG 22.945.5 (II a.C.);

b) en otras ciu. y regiones, en convocatoria no siempre democrática ἐκκλησίην συναγεῖραι πάντων τῶν ἀστῶν en Samos, por el tirano Meandrio, Hdt.l.c., διαγνώμη τῆς ἐκκλησίας decisión de la asamblea de los lacedemonios, prob. para designar la ἀπέλλα Th.1.87, ἐκκλησίαν ἁθροίσας τῶν Μιλησίων X.HG 1.6.8
en las ciu. heleníst.: en Creta ἔδοξε τᾷ βουλᾷ καὶ τᾷ ἐκκλησίᾳ ICr.3.4.4.7 (Itano III a.C.), ἐκκλησίας κυρίας γεν[ο]μένης ICr.3.6.9.4 (Preso III a.C.), en Siracusa, Arist.Oec.1349a15, en Tebas ἁθροισθέντες εἰς ἐκκλησίαν constituyéndose en asamblea (el pueblo), Plb.27.1.12, en Tesalia ISE l.c., ἐν νομαίᾳ ἐκκλησίᾳ en asamblea constituida legalmente, SEG 44.934.4 (Magnesia del Meandro III/II a.C.), en Delfos ἐ. κυρία ἐν τῷ ἐκκλησιαστηρίῳ ID 1498.3 (II a.C.), ἐν ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ en asamblea legal, Nouveau Choix 13.3, 14.3 (ambas Delfos I d.C.), en Adramitio (Misia) ἡ ἱερὰ ἐ. IAdramytteion 16.53 (II a.C.), ἐν κυρίᾳ ἐκκλησίᾳ IG 12(7).237.46 (Amorgos I a.C.), ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἔδοξε τῷ δήμῳ TAM 3(1).4.2 (Termeso II d.C.), en Éfeso IEphesos 27.460 (II d.C.), κατ' ἐκκλησίαν IEphesos 29.20 (II d.C.), cf. Act.Ap.19.39, 40, (pero irregular y convocada espontáneamente en Act.Ap.19.32), ἀρχαιρετικὴ ἐ. asamblea electoral, para elegir magistrados al final del año IGR 4.293a.2.70 (Pérgamo II a.C.), Sardis 8.76 (I a.C.), IPE 12.34.29 (Olbia I a.C.), SEG 27.938.14 (Tlos II d.C.), 38.1450.7 (Balbura III d.C.), <τὴν> ταχίστην ἐκκλησίαν συναγαγεῖν convocar una asamblea de urgencia Aen.Tact.11.8 (en Argos, IV a.C.), δημαγωγὸς ἐν ἐκκλησίᾳ κατηγορηθείς en Cime, Hierocl.Facet.179
en Jerusalén, por emergencias políticas ὁ Ἰώσηπος καὶ συγκαλέσας τὸ πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν I.AI 12.164.

2 asamblea federal ἡ καθήκουσα ἐ. la asamblea regular de la confederación de los etolios, Plb.4.15.8, cf. 28.4.1, de la liga aquea συνελθόντες δ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν Plb.4.7.2, συναχθείσης τῆς τῶν Ἀχαιῶν ἐκκλησίας Plb.27.3.7, de la confederación de los Magnetes (Magnesia de Tesalia) ἔδοξεν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ SEG 23.447.32 (Demetriade II a.C.), en un koinón epirota ποθόδ]ωμα γραψα[μένου πο]τὶ τὰν ἐκκλησίαν [Δαμάρ]χου IEpir.App.32.6 (II a.C.).

3 en Roma: como trad. del lat. comitia λοχῖτις ἐ. asamblea por centurias op. φυλέτις ‘por tribus’, App.BC 3.30, τὴν λοχῖτιν ἀντὶ τῆς φρατρικῆς συνῆγεν ἐκκλησίαν convocaba en asamblea a las centurias en lugar de a las curias D.H.4.20, οἱ δὲ δήμαρχοι συνεκάλουν τὸ πλῆθος ἐπὶ τὴν φυλέτιν ἐκκλησίαν los tribunos convocaron al pueblo a una asamblea por tribus D.H.7.59, ἡ κατὰ λόχον ἀθροιζομένη ἐ. D.C.37.28.3
como trad. de concilium plebis τὰ τῶν δημάρχων ἀρχαιρέσια ... αἱ φυλετικαὶ ψηφοφοροῦσιν ἐκκλησίαι la elección de los tribunos la hacen las asambleas de tribus D.H.9.49.5.

4 por meton. decreto, determinación de la asamblea ἀναγιγνωσκομένης δὲ αὐτῷ καὶ Ἀθηναίων ἐκκλησίας ἐν ᾗ ... pero cuando le leyeron el documento de la asamblea en el que ... Philostr.VS 561.

II fuera del marco de la polis

1 reunión, junta, asamblea Θεῶν ἐ. La asamblea de los dioses Luc.Deor.Con.tít., en el ejército τάχ' ἂν στρατὸς κινοῖτ' ἀκούσας νυκτέρους ἐκκλησίας el ejército se inquietaría al punto si oyese hablar de reuniones nocturnas en Troya, E.Rh.139, ὁ ... Ἀγαμέμνων κακῶς ... ἀκούων ἠνείχετο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις Arist.Pol.1285a11, ἦν μὲν γὰρ ἐ. τοῖς στρατηγοῖς de los tres generales nombrados para la expedición a Sicilia, And.Myst.11, ἐ. τοῦ στρατοπέδου Plb.6.39.2.

2 de tipo fil. o rel. grupo de adeptos, congregación de pitagóricos, Hermipp.Hist.20, τῶν ἀκροασομένων αὐτῷ θηρίων ἡ ἐ. de animales ante Orfeo, Him.39.5
entre los judíos asamblea, congregación convocada esp. para exposición de la Ley ἐλάλησεν Μωυσῆς εἰς τὰ ὦτα πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ LXX De.31.30, ἤνεγκεν Εσδρας ... τὸν νόμον ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας LXX 2Es.18.2, cf. 1Re.17.47, Ps.21.23, I.AI 4.309, tb. llamada ἡ ἐ. κυρίου LXX De.23.2, cf. Ph.1.683.

3 crist. comunidad o congregación cristiana, iglesia constituida en diferentes localidades: en Galilea Eu.Matt.18.17, en Corinto 2Ep.Clem.44.3, ἡ ἐ. τοῦ θεοῦ ἡ οὖσα ἐν Κορίνθῳ 1Ep.Cor.1.2, en Judea Ep.Gal.1.22, en Macedonia, 2Ep.Cor.8.1, en Cesarea, Gr.Nyss.V.Macr.385.17, κατ' ἐκκλησίαν en cada iglesia particular, Act.Ap.14.23, ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις el que tenga oidos, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, Apoc.2.11, cf. Amph.Seleuc.300, αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ Ep.Rom.16.16, πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν Ep.Rom.16.4, gener. ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν Eu.Matt.16.18, cf. 1Ep.Cor.6.4, IKyzikos 2.135 (IV/V d.C.), ἡ ἁγία τοῦ θεοῦ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐ. Cod.Iust.1.1.5, ἡ τῶν αἱρετικῶν ἐ. Thdt.H.Rel.2.21, ἡ ἐ. ἡ πρώτη ἡ πνευματική la primera iglesia, la espiritual o preexistente, anterior a la creación 2Ep.Clem.14.1
en plu. αἱ ἐκκλησίαι las comunidades eclesiales o provincias eclesiásticas Luc.Al.Fr.Pasch.

B como n. de lugar

1 lugar donde se reúne la asamblea, asamblea εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναβῆναι Isoc.8.52.

2 iglesia, edificio para el culto cristiano (a veces difícil de distinguir de A II 2) ἐπὶ δὲ τὴν ἐκκλησίαν ἀκτέον τὴν γυναῖκα καὶ τὸν ἄνδρα ἐστολισμένους κοσμίως Clem.Al.Paed.3.11.79, en fundaciones monacales ὁ ... χορὸς ... κατὰ τὴν ἐκκλησίαν ... ἀνέμενεν Gr.Nyss.V.Macr.388.12, χρὴ ... ἐν ἐκκλησίᾳ ἐπιστημόνως καὶ νηφαλέως καὶ ἐγρηγορότως ἑστάναι Const.App.2.57.13, ἡ τῆς ἐκκλησίας αὐλή el atrio de la iglesia Anon.V.Thecl.24.26, cf. Mirac.Thecl.9.51, 12.25, ἐψηφώθη ἡ ἁγιωτάτη ἐ. SEG 33.1272 (Palestina VI d.C.), cf. PMerton 97.9 (VI d.C.), MAMA 3.778 (Córico), ἐ. μεγάλη catedral de Constantinopla, e.e., Santa Sofía, Procop.Aed.1.1.66, τὰς ... ἁγιωτάτας ἐκκλησίας συνεχέσι βαρβάρων ἐπιδρομαῖς καταβλαπτομένας Cod.Iust.1.3.35.2.
• Etimología: De *ek-kleH1-, cf. gr. καλέω < *k°le1-, ags. hlētan ‘gruñir’.