ἐκθαμβητής, -οῦ, ὁ


espantador, el que aterroriza Epiph.Const.Haer.77.16.1.