ἐκβάλλω


A tr.

I c. ac. de pers. o anim.

1 arrojar, echar fuera, tirar c. gen. del lugar de dónde Ὀδίον ... δίφρου Il.5.39, c. el gen. sobreentendido por el cont. καὶ τὴν μὲν ... ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι ἔκβαλον y la tiraron (de la nave) para ser pasto de peces, Od.15.481, cf. Hdt.1.24, D.35.11, de aves νεοττοὺς ... ἐκβάλλουσιν desde el nido, Arist.HA 618b12, δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν ref. al cuerpo Eu.Marc.1.34, cf. 3.22
c. constr. adlativas y locativas τὸν δ' ἄρ' ... ἔκβαλε κῦμ' ἐπὶ χέρσου Od.19.278, cf. Hdt.7.170, πολλὰς τῶν νεῶν ... πρὸς τὸν Ἄθων Hdt.6.44, μιν ... εἰς τὸ πέλαγος Hdt.2.113, ἄνεμος ἐξέβαλεν ἡμᾶς τήνδ' ἐς Αἰτναίαν πέτραν E.Cyc.20, ἔνθα Ζεὺς ἐκβάλλει θεῶν ὅταν τις ἐξυβρίζῃ (el Tártaro) donde Zeus arroja a aquel de los dioses que se le insolenta Pherecyd.Syr.B 5
abs. en cont. agon. hacer caer del carro, derribar al auriga SEG 34.1437.10 (Apamea V/VI d.C.)
expulsar, echar de una ciu., una casa, etc. Ἑρμόδωρον ἄνδρα ... ἐξέβαλον Heraclit.B 121, τῶν ἐμ' ἐκβεβληκότων S.OC 646, τοὺς ἐπινεμομένους βαρβάρους SEG 39.1426.23 (Cilicia III a.C.), c. gen. del lugar de dónde ἄνακτ' ... τῶνδε δωμάτων E.HF 924, c. ἐκ, ἔξω y gen. Κιμμερίους ... ἐκ τῆς Εὐρώπης Hdt.1.103, ζητοῦντες ἐκ πάσης με χώρας ἐκβαλεῖν Ar.Pl.430, τὴν ... θυγατέρα ἐκ τῆς οἰκίας D.59.83, τοὺς ἐπιστρατευομένους ἐκ τῆς χώρας Lycurg.99, cf. Pl.Grg.468d, ἐκ τῆς θαλάττης Λακεδαιμονίους Pl.Mx.246a, αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος Eu.Marc.12.8, cf. Eu.Io.9.34, en v. pas. τόν τε Ὅμηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκβάλλεσθαι Heraclit.B 42, cf. Ph.1.54, 139, ὁ ἐκβαλλόμενος διὰ τὴν παράβασιν de Adán, Meth.Symp.58.

2 sacar, llevar afuera c. gen. de n. de lugar οὕτως ἐκβάλλει τῆς Αἰγύπτου ὁ Μωυσῆς τὸν λαόν así saca Moisés a su pueblo de Egipto Gr.Nyss.V.Mos.67.9
tb. c. ac. de anim., en v. med. ἵππους ἐξεβάλλοντο desembarcaron los caballos Hdt.6.101
fig., c. gen. de abstr. liberar σε τῶν βαράθρων τῆς ἁμαρτίας Gr.Nyss.Ascens.325.8.

3 abandonar, dejar atrás, c. la idea gener. de sacar fuera, mantener apartado οἱ μὲν ἐκβαλόντες ἀνοσίως ἐμέ a Filoctetes, en la isla, S.Ph.257, cf. 1034, 1390
de cadáveres, c. pred. del ac. λωβητὸν αὐτὸν ἐκβαλεῖν ταφῆς ἄτερ S.Ai.1388, εἰς ... τρίοδον ἔξω τῆς πόλεως ἐκβαλλόντων γυμνόν Pl.Lg.873b, ἀποθανόντα δὲ ἔξω τῶν ὁρίων ἐκβάλλειν ἄταφον Pl.Lg.909c
esp. exponer τέκνον E.Io 964, ἐὰν ἦν ἄρσενον ἄφες, ἐὰν ἦν θήλεα ἔκβαλε POxy.744.10 (I a.C.)
repudiar ταύτην And.Myst.125, γυναῖκα D.S.12.18, Herenn.Phil.Sign.23, cf. D.59.63, en v. pas., LXX Le.21.7.

4 fig. apartar c. gen. de abstr., en v. pas. ἔγνωκα ... τῆς παλαιᾶς χάριτος ἐκβεβλημένη tengo presente que he sido apartada del favor de antes S.Ai.808, ἔδεισε μὴ ἐκ τῆς Σεύθου φιλίας ἐκβληθείη X.An.7.5.6
expulsar de un cargo o una situación de privilegio, deponer, destituir c. gen. o ἐκ y gen. ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον echar a Crono de su asiento A.Pr.201, αὐτὸν ἐκ τυραννίδος θρόνων τ' ἄιστον ἐκβαλεῖ de su tiranía y su trono lo arrojará, aniquilado A.Pr.910, τοὺς ... τυράννους ἐξέβαλλον Isoc.4.125, ἐκβάλλει καὶ ἀτιμοῖ τὸν διαιτητήν D.21.87, cf. Arist.Pol.1272b3, en v. pas. δήμου παίγνιον ἐκβαλλόμενον juguete del pueblo rechazado Pl.Ax.368d, αἱ δ' ... ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξεβλήθησαν Isoc.4.70, ἐκ αὐτῶν τῶν μοναστηρίων Cyr.Al.Ep.Lib.282.18
en lit. crist. excomulgar ποιήσει ἐκβαλεῖν τὸν ἕνα, ἵνα σώσῃ τοὺς πολλούς Origenes Hom.12.5 in Ier., en v. pas. Ἀρείου ... τῆς ἐκκλησίας ἐκβληθέντος Ath.Al.Apol.Sec.6.

5 jur. expulsar a alguien de una relación contractual, mediante rescisión unilateral ἐγβα[λεῖ]ν Μητρόδωρον ... [ἐκ τῆς μισθώσεως PPetr.2.44.11 en BL 1.376 (III a.C.), ἐ. σε ... ἐκ τοῦ ἐνοικισμοῦ μέχρι τοῦ τὸν χρόνον πληρωθῆναι POxy.1641.7 (I d.C.).

6 subrayando la direcc. ‘hacia’ enviar, mandar para realizar un trabajo ἐκβάλετε εἰς τὰ χώματα ... ὑδροφύλακας PRyl.80.1 (I d.C.), cf. OMich.655.4 (III/IV d.C.), ἐξέβαλέν με [ε]ἰς τὸ ἐργάσασ[θαι] εἰς τὰ χ[ώματα me asignó el trabajo de los diques, PMich.618.15 (II d.C.).

II c. ac. de cosa

1 dejar caer, soltar c. gen. χειρὸς δ' ἔκβαλεν ἔγχος Il.14.419, más frec. sin el gen. ἐκ δ' εὐνὰς ἔβαλον Il.1.436, σφῦραν B.18.28, ξίφος E.Andr.629, Ar.Lys.156, Theoc.22.198, (οἰστούς) X.An.2.1.6
de forma involuntaria perder παῖς ... ἕρκος ὀδόντων ἐκβάλλει pierde los dientes de leche, Sol.19.2, ἐκβάλλειν δακτύλιον Adam.5.32
fact. hacer caer, hacer soltar Ἀθήνη ... χειρῶν δ' ἔκβαλλε κύπελλα de sus manos hizo caer las copas, Od.2.396, χερῶν δέ οἱ ἔκβαλε τυκτήν μάρμαρον Theoc.22.210
tirar, abatir εἴκοσι δ' ἔκβαλε πάντα (δοῦρα) Od.5.244.

2 sacar c. gen. o ἐκ y gen. ἐκβάλλεθ' ... τευχέων πάλους A.Eu.742
sacar a la luz, abrir, descubrir φρέατα Plu.Pomp.32
exportar ἃ ἂν κατὰ γῆν ἐξφέρῃ ἢ ἐκβάλλῃ SEG 39.1180.15 (Éfeso I d.C.).

3 hacer saltar las puertas, abrir violentamente θύρετρα ... μοχλοῖσιν ἐκβαλόντες E.Or.1474, πύλας E.Hec.1044, θύρας Lys.3.23, D.47.53, Plb.5.25.3.

4 echar, expulsar fuera del cuerpo εἴθε ... ἐκβάλοις τὴν ἔνθεσιν ojalá eches el bocado Ar.Eq.404, τὸν μὲν χυλὸν καταπίνουσι, τὸ δὲ μάσημα ἐκβάλλουσιν Thphr.HP 4.8.4, βλοσυρὰν ἐξέβαλλεν ἄχναν el agua de mar tragada, Tim.15.83, οὐ γὰρ τὰ σεαυτοῦ σπλάγχν' ἐκβάλλεις Plu.2.831c, αἶγας ... ἐπειδὰν τοξευθῶσι ... ἐκβάλλειν τὰ τοξεύματα tras la ingesta de díctamo, Dsc.3.32.

5 de líquidos verter, derramar δάκρυα Od.19.362, cf. E.IA 477, ὀξεῖαν ἐκβάλλει ῥοὴν ... φοινίου σταλάγματος S.Ant.1238, de un río ὕδωρ ἐς θάλασσαν ἐκβάλλων vertiendo sus aguas en el mar, Peripl.M.Rubri 38.

6 dispensar, distribuir en v. pas. ἐκβαλλόμενος ὁ ... σῖτος el trigo dispensado Gr.Nyss.V.Macr.413.24.

III c. ac. de abstr.

1 rechazar, no aceptar τίς δῆτ' ἂν ἀνδρὸς εὐμένειαν ἐκβάλοι τοιοῦδ'; ¿quién rechazaría la benevolencia de tal varón? S.OC 631, χάριν S.OC 636, ὅτ' ἐξέβαλλον τοὺς θεούς Ar.Nu.1477, ἐπιείκειαν Plb.1.14.4, cf. Antipho 4.3.1
ref. la palabra revocar, desdecirse de κοὐκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ' ἐκβαλεῖν S.OT 849, cf. Pl.Cri.46b
desatender παλαιὰ θέσμι' E.Fr.13.45M., ὁ ἀκρατὴς ἐκβάλλει τότε τὴν ἐπιστήμην el incontinente prescinde entonces de su conocimiento Arist.MM 1201b22.

2 perder, desperdiciar, echar a perder μὴ ... τὰς φρένας ... ἐκβάλῃς no pierdas la razón S.Ant.649, τἀγαθόν S.Ai.965, cóm. ἱδρῶτα καὶ φειδωλίαν Ar.Ec.751.

3 abolir τὴν ἵππαρχον ἐξουσίαν Lyd.Mag.proem.2.2.

IV usos esp. derivados

1 en cont. de lengua pronunciar, expresar ἅλιον ἔπος ἔκβαλον vanas palabras pronuncié, Il.18.324, ὑπερφίαλον ἔπος Od.4.503, cf. A.A.1663, Hdt.6.69, ῥῆμά τε καὶ λόγον Pl.R.473e, λόγον ἐν τῷ μέσῳ Plb.30.7.6
exponer, hacer público ἐξέβαλε ... τὴν σύνταξιν τῆς δικαιολογίας publicó un escrito de defensa Plb.30.4.11, ἀπόκρισιν ἐξέβαλεν hizo pública una respuesta Plb.29.19.5
abs. exponer, expresarse λαμπρῶς τε ... ἐν τῷ συγγράμματι καὶ σαφῶς ἐκβάλλει de Heráclito, D.L.9.7
de preceptos legales promulgar δόγμα τι τοιοῦτον ἐξέβαλον promulgaron el siguiente decreto Plb.30.19.6.

2 cirug. dislocar ὀστέον Hp.Fract.31, τὸ ἄρθρον Hp.Art.67, χεῖρα Arr.Epict.3.15.4.

3 expulsar, medic., ref. la placenta, Hp.Mul.1.78, ref. un aborto ἐξέβαλε θῆλυ Hp.Epid.4.25, τὸ βρέφος μὲν ἐξέβαλεν ἐκ τῆς γαστρός Ant.Lib.34.4, tb. abs. διαφθείρει καὶ ἐκβάλλει (la embarazada) pierde el feto y lo expulsa Hp.Mul.1.60, cf. Thphr.HP 9.18.8
ref. la dentición echar ὁ μήπω ἐκβεβληκὼς τοὺς ὀδόντας Fr.Lex.I 1
zool., ref. a aves poner τοὺς νεοττούς Sch.Ar.Au.250α
bot., ref. plantas echar, producir τὸν καρπὸν Hp.Nat.Puer.22, στάχυν E.Ba.750.

4 geom. trazar una línea desde un punto, en v. pas. ἄπειροι ἔσονται αἱ ἀπὸ τοῦ μέσου ἐκβαλλόμεναι (αἱ γραμμαί) Arist.Cael.271b29
prolongar una línea εὐθεῖαν Euc.1Post.2, en v. pas. τὴν ἀπὸ Θαψάκου πρὸς ἄρκτον ἐκβαλλομένην la (línea) que se prolonga en dirección norte desde Tápsaco Str.2.1.29, ἐὰν ... εὐθεῖα ... ἐκβληθῇ Gem.16.2, cf. Arist.Mech.850a11, frec. en imperat. ἐκβεβλήσθωσαν Euc.1.2
óptica emitir en v. pas. ἀκτῖνες Hero Dioptr.17, Seren.Sect.Cyl.30.

5 fil., ref. magnitudes extender, ampliar εἰ μέλλει τις μὴ καὶ τοῖς μεγέθεσιν ... εἰς ἄπειρον αὐτὰς ἐκβάλλειν si uno no quiere ampliarlos (los átomos) hasta la infinitud en tamaño Epicur.Ep.[2] 43, c. compl. pred. μικρόν τι μόνον μακρὰν ἐκβαλόντες Epicur.Ep.[2] 59.5
en uso refl. causar, producir, generar para uno mismo τοῦτο γ[ὰρ] ἀγνοούμενο[ν] πο[εῖ] τὰ μὲν ὑπολήψ[εω]ν δ[ε]κτικὰ ζῷ[ι]α ... εἰς ἄπ[ε]ιρον ἐκβά[λλ]ει[ν] τὰ δεινά la ignorancia de este hecho es causa de que los animales capaces de formarse falsas opiniones (i.e. los humanos) creen terrores hasta un grado infinito Phld.D.1.12.11, cf. 1.13.7.

6 gram. perder una letra ἐκβάλλει τὸ  (τὸ ἐΐσκω) Sch.Er.Il.11.799.

B intr.

I 1cambiar, pasar a ἐπειδὰν ἐς μειράκια ἐκβάλωσιν cuando pasen a la adolescencia D.C.52.26.1.

2 subrayando la idea de procedencia brotar un río, Pl.Phd.113a
del mar encresparse, levantarse ὅταν μὲν γὰρ κυμαίνουσα ἐκβάλλῃ Arist.Mete.367b13.

II fig. del color, en v. med.-pas. borrarse, volverse desvaído ἐκβληθέντος ... τοῦ ἑτέρου (χρώματος) Gr.Nyss.M.46.73C.