ἐθελοκάκησις, -εως, ἡ


1 inconstancia, deslealtad como estratagema para la defección τῶν Κελτῶν Plb.3.68.10.

2 mala voluntad, malevolencia deliberada Plb.27.15.13.