ἐθείρω


1 cultivar, cuidar χαίρει δέ μιν (ἀλωήν) ὅς τις ἐθείρῃ se alegra quien la cultiva (una huerta) Il.21.347, Hsch.s.u. ἐθείρῃ.

2 en v. med. adornarse χρυσέαις γὰρ φολίδεσσιν ἐθείρεται se adorna con escamas de oro Orph.A.929, cf. Hsch.