ἐθέλω
• Alolema(s): tb. θέλω frec. en poesía mélica, usado crecientemente en trag., mayoritario desde mediados del III a.C., lacon. σέλω Ar.Lys.1081
• Morfología: [pres. subj. 2a sg. ἐθέλῃσθα Od.4.391, Hes.Op.392, Emp.B 111.5, eol. part. fem. (ἐ)θέλοισα Sapph.1.24, beoc. θέλωσα Corinn.7; aum. y red. ἠθ-, pero poét. sin aum. ἐθ-; impf. iter. ἐθέλεσκ- Il.9.486, Hdt.6.12, Call.SHell.239.8; perf. ind. 1a sg. τεθέληκα LXX Ps.40.12 (forma alejandrina según Phryn.305), 3a plu. τεθελήκουσι PAmh.130.16 (I d.C.)]


I rel. la voluntad

1 c. suj. de pers., gener. querer, desear

a) c. inf. concert. ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει Il.1.287-8, cf. Phoc.12, Ar.V.536, ἔθελεν πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων Il.11.217, cf. Anacr.49, Pratin.1.8, Hdt.3.118, Th.1.27, X.An.1.3.8, Isoc.8.44, ἐν λέκτροισι ... καθεύδειν Od.20.141, cf. Hp.VM 8, Aesop.50, κεῖνος γ' οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον Il.9.678, cf. Hes.Op.136, τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω Sapph.94.1, μὴ γῆμαι Hes.Th.604, Ἑλένης πόσις ἔμμενα[ι Hes.Fr.204.54, cf. Pi.I.8.28, B.5.169, E.Alc.287, Corinn.7, θ. τί τ' εἴπην Sapph.137.1, cf. Pi.O.7.20, P.9.1, ἄτοπον ... τί σοι ἐθέλω εἰπεῖν Pl.Prt.309b, cf. Grg.522e, ταῦτ' ἐθέλοιμ' ἂν ἰδεῖν Hippon.194, cf. Hdt.2.2, ὅταν οὖν τάμνῃς ἕλκος ... θέλων εἰδέναι Hp.VC 14, τοῦτο ... θέλω μαθεῖν A.Ch.175, ὑπομνήματα γράφειν Pl.Plt.295c, διδάξαι Pl.Ap.26a, cf. Aristid.Quint.43.26, D.Chr.38.28, σοι γράψαι PLond.897.20 (I d.C.), οὐ δέ τις αὐτὸν βλάπτειν ... ἐθέλει Tyrt.8.40, cf. Thgn.1279, A.A.1569, S.OC 767, El.1083, Pl.Grg.461a, ἤν δέ τις θέλει δικάζεσθαι περὶ γῆς SIG 44.16 (Halicarnaso V a.C.), δίκας ἤθελον δοῦναι Th.1.28, cf. Lys.1.6, D.14.31, en epigr. funerar. με καὶ οὐκ ἐθέλοντα μολεῖν ἠνάνκασεν ἄτη GVI 1672.2 (Quersoneso III/IV d.C.), cf. IG 9(2).640.4 (Larisa II d.C.), τοὔνομα δ' εἰ κ' ἐθέλῃς αὐτοῦ καὶ πατρὸς ἀκοῦσαι IRhod.Per.209.10 (II a.C.), cf. GVI 1335.1 (Gerasa II/III d.C.), c. inf. elíptico ἀγαθὸν οὐ τὸ μὴ ἀδικεῖν, ἀλλὰ τὸ μηδὲ ἐθέλειν Democr.B 62, φόβος γὰρ εἴ μοι ζῶσιν οὓς ἐγὼ θέλω E.Heracl.791, c. suj. de ciertas partes del cuerpo como sede de la voluntad u órgano de expresión οὐδ' ἄρα σοί, ... ἤθελε θυμός ... ἀμυνέμεν Il.17.702, cf. 21.177, Sapph.5.3, Pi.I.6.43, τὰ μὲν ἁμετέρα γλῶσσα ποιμάνειν ἐθέλει Pi.O.11.9, cf. B.5.14, de un caballo ὁκότε διακονίεσθαι ἤθελεν cuando quería revolcarse en el polvo Hp.Or.Thess.412;

b) c. or. de inf. no concert. ἤθελον Χίρωνά κε ... ζώειν Pi.P.3.1, ἐθελῆσαί οἱ ... γενέσθαι γυναῖκα Hdt.1.3, οὐ θέλω ... ὑμᾶς ἀγνοεῖν Ep.Rom.1.13, γινώσκειν σε θέλω ὅτι ... PGiss.11.4 (II d.C.), BGU 27.5 (II/III d.C.), cf. 531.2.12 (I d.C.);

c) c. subord. de subj. θέλεις μείνωμεν αὐτοῦ S.El.80, θέλετε θηρασώμεθα ... Ἀγαύην; E.Ba.719, πότερα θέλεις σοι μαλθακὰ ψευδῆ λέγω; E.Fr.1036, θέλεις οὖν ἀπέλθοντες συλλέξωμεν αὐτά; Eu.Matt.13.28, τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; Eu.Matt.20.32
c. dif. or. subord. θέλων εἴ κως τούτους ἕλοι Hdt.9.14, ἵνα αὐτὸν ἁρπάσωσι Arr.Epict.1.18.14, ἵνα ποιῶσι ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι Eu.Matt.7.12, cf. Ign.Rom.3.3;

d) en or. de relat., sobreentendiendo un inf. equiv. al verbo principal τάων ἥν κ' ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ' ἄκοιτιν de entre ellas a la que yo quiera haré mi esposa, Il.9.397, cf. 7.182, αἴ κε εἴπης τὰ θέλῃς <καὶ κεν> ἀκούσαις τὰ κ<εν> οὐ θέλοις Alc.341, εἰ γὰρ ἤθελον ἃ τοῖς ἐναντίοισιν ἥνδανεν τότε Sol.24.22, σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα ἐθέλουσι no comen lo que les viene en gana Hdt.1.71, ἃ γὰρ ὁρῶμεν, ἔχει φύσιν οὐχ ἣν ἡμεῖς θέλομεν, ἀλλ' ἣν ἕκαστον ... ἔτυχε lo que vemos no tiene la naturaleza que queremos, sino la que le corresponde a cada cosa Gorg.B 11.15, πράξεις οἷον ἂν θέλῃς S.OC 956, προϊερᾶσθαι τῶ[ν] ἀστῶν ὃν ἂν θέλῃ ὁ ξένος Sokolowski 46.7 (Mileto IV/III a.C.), cf. IG 22.851.15 (III a.C.);

e) c. pron. en ac. neutr. ἐκεῖνο δ' οὐδεὶς ... θέλει, σῶσαι μ' ἐς οἴκους S.Ph.310, ὡς οὐδὲ ταὖτα ἤθελον Th.5.50, cf. Isoc.10.50, Eu.Luc.12.49, πᾶν ὅσονπερ ἤθελες E.Alc.1132, πάντ' ἐθέλων κατὰ καιρόν Theoc.14.11, ἢ τί δὴ θέλων; ¿o queriendo qué? A.Pr.118, τί κεῖνοι ἐθέλοντες ἥκοιεν Hdt.5.13, cf. Wilcken Chr.14.3.6 (I d.C.), Anacreont.10.1;

f) tard. c. ac. obj. ἐ[ὰ]ν γένων<ται> πρός σε ο[ἱ] γεωργοὶ θέλο[ντες] σπέρ[ματ]α si se te presentan los labriegos queriendo semillas, PTeb.423.21 (III d.C.), οὐ θέλομεν γὰρ ἄχυρον ..., τὸν δὲ οἶνον ... θέλομεν ἢ τὸ κρέας· μόνα τὰ δύο θέλομεν PRein.56.14-24 (IV d.C.), ἄρτον τοῦ θεοῦ θέλω Ign.Rom.7.3;

g) abs. νύκτας μὲν ἰαύεσκεν ... ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι παρ' οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ las noches pasaba en las profundas cuevas con ella que sí quería, no queriéndolo él, Od.5.155, ταχέως φιλήσει κωὐκ ἐθέλοισα Sapph.1.24, cf. h.Ven.25, esp. en or. cond. αἴ κ' ἐθέλῃσθα Od.4.391, καὶ τοί γ' εὔωνον αὐτὸν εἰ θέλεις δώσω Hippon.45, εἰ θέλεις S.Ph.730, cf. El.585, cf. Pl.Alc.1.122b, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω E.IA 1271, cf. Herod.8.6, Macho 383, M.Ant.11.15, POxy.653 (II d.C.), en otras subord. τέλος ... Ζεὺς ... τίθησ' ὅπῃ θέλει Semon.2.2, cf. Ar.Lys.1081, ἆς θέλετ' ὔμμες mientras queráis Sapph.45, ὅταν ἐγὼ θέλω E.Ba.498, ὡς αὐτὸς θέλεις S.Ph.463, cf. Hdt.1.16, E.HF 748, δράτω ... ὅπως θέλει A.Pr.940, cf. A.256, Arr.Epict.4.5.5, ὡς θέλεις ποίησον Aesop.36.2, como fórmula gener. epistolar εἴη ἄν ὡς ἐγὼ θ. PHib.79.5 (III a.C.), ὡς θέλετε ποιεῖτε BGU 1205.13 (I a.C.), cf. PEleph.13.1, PPetr.3.42.(h).7.8 (ambos III a.C.)
frec. en part. μ' ἐθέλοντα προσέρπει me invade porque yo lo quiero la inspiración poética, Pi.O.6.83, cf. N.4.89, Hdt.1.11, S.OC 431, E.Supp.394
en part. subst. ὁ θέλων el que quiere, quiera o quisiera incluso cualquiera θύρας ἔχων ἀκλῄστους τῷ θέλοντι δημοτῶν teniendo las puertas abiertas para cualquiera del pueblo E.IA 340, εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ ὥσπερ οἱ ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντος como los desprovistos de derechos estoy a merced de cualquiera Pl.Grg.508c, cf. Th.5.28, Pl.Lg.707e, Aen.Tact.10.11, ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος ... ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ así pues no (depende) de que uno quiera sino de la misercordia de Dios, Ep.Rom.9.16
trad. por un adv. voluntariamente τῶν ἐθελόντων εἰς τοὺς κινδύνους καθισταμένων And.Myst.3;

h) unido a otros verbos de voluntad ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ... οἴκαδε τ' ἐλθέμεναι Od.5.219, χρήματα δ' ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι οὐκ ἐθέλω Sol.1.8, esp. c. βούλομαι a veces como simple sinón. τὸ ἐθέλειν καὶ τὸ βούλεσθαι el querer y el desear Pl.R.437b, cf. 437c, ἤθελον τοῖς δεινοῖς αὑτοὺς διδόναι, ὀρθῶς καὶ καλῶς βουλευόμενοι D.18.97, ἔξεστι δοῦναί τε τὴν ἐπίκληρον ὅτῳ ἂν βούληται, κἂν ἀποθάνῃ μὴ διαθέμενος ... οὗτος (ὁ κληρονόμος) ᾧ ἂν θέλῃ δίδωσιν Arist.Pol.1270a29, pero def. como diferente «βούλεσθαι» μὲν ἐπὶ μόνου λεκτέον τοῦ λογικοῦ, τὸ δ' «ἐθέλειν» καὶ ἐπὶ ἀλόγου ζῴου Ammon.Diff.110
unido a δύναμαι: ὁ δ' ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος ἁβρὰ πάσχειν Pi.Fr.2.1, ἆρ' ἂν δύναιό τε καὶ ἐθελήσειας; Pl.Plt.272b, cf. Vett.Val.260.10
en ámbito teol. crist. querer, poner o tener voluntad θέλε ... καὶ δυνήσῃ Clem.Al.Strom.2.17.77, unido a ‘creer’ τῷ θέλειν, τῷ πιστεύειν Cyr.H.Procatech.8.

2 c. suj. de la divinidad o pers. en el ejercicio de su poder o autoridad querer, tener a bien, ser la voluntad de

a) suj. dioses, c. inf. Ζεὺς ἤθελ' Ἀχαιοῖσιν θάνατον ... γενέσθαι Il.19.274, (Ζεύς) ἐσλὰ δ' ... ἔργα θέλοι δόμεν Pi.O.8.85, cf. B.11.73, θέλει γὰρ ὁ θεός ... διὰ μέσου βαδίζειν Carm.Pop.5a.3, c. subord. Κύπρις γὰρ ἤθελ' ὥστε γίγνεσθαι τάδε E.Hipp.1327
abs. ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι Il.14.120, cf. Alc.98.2, Pi.P.5.65, ὁ θεός ... ποῖός τις ἦν; ὁποῖος ἤθελ' el dios ... ¿cómo era? Como quería E.Ba.478, ῥήσσει πάντας, ὅπως ἐθέλει a todos destroza a su antojo (la Muerte) IMEG 22.1.8 (II d.C.), πᾶσι μερίζ[εις] οἷσι θέλεις invocación a Isis, Isidorus 2.20
esp. en or. cond. formularias si quiere la divinidad ἂν δαίμων θέλῃ B.5.135, cf. Hdt.3.119, ἂν (ἢν, εἰ) θεὸς θέλῃ Ar.Pl.347, Ra.532, εἰ θεὸς ἐθέλοι Pl.Lg.799e, op. βούλομαι humano ἐὰν βούλῃ σὺ ... ἐὰν θεὸς ἐθέλει Pl.Alc.1.135d, cf. POxy.531.7 (II d.C.), ὡς ὁ θεὸς ἤθελεν BGU 27.11 (II/III d.C.), cf. PAbinn.35.32 (IV d.C.), tb. crist. ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ si quiere el Señor, si es su voluntad 1Ep.Cor.4.19, cf. PRoss.Georg.3.10.24 (IV/V d.C.)
esp. en part. propicio, de buen grado ἐθέλουσά γε θυμῷ con ánimo propicio de Hécate, Hes.Th.443, cf. 446, εὐθρόνου Κλεοῦς ἐθελοίσας Pi.N.3.83, γενοῦ δὲ σύμμαχος θέλων ἐμοί invocación a Zeus, A.Ch.19, en gen. abs. θεῶν θελόντων A.Th.562, POxy.533.10 (II/III d.C.), τοῦ Σεράπιδος θέλοντος si Serapis quiere, PMich.211.4 (II/III d.C.), tb. crist. τοῦ θεοῦ θέλοντος si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, Act.Ap.18.21
c. implicaciones teol., por parte de Dios querer, tener voluntad, ejercer su voluntad casi identificado con ‘crear’ y ‘ser’ τὸ θελῆσαί σου, πρᾶξίς ἐστι συντετελεσμένη Gr.Naz.M.35.952A, en discusiones sobre eventual duplicación de la voluntad entre el Hijo y el Padre, Origenes Io.13.36, rel. la naturaleza humana y divina de Jesucristo, Apoll.Fr.150, cf. Ath.Al.M.26.441C;

b) suj. de pers. con especial poder o autoridad τὸ Καστόρειον ... θέλων ἄθρησον atiende propicio este himno castóreo en invocación a Hierón de Siracusa, Pi.P.2.69, de ciertas figuras o elementos políticos ἐξουσία τοῦ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ poder de hacer su voluntad Arist.Pol.1318b40, cf. 1307a37, ἐὰν σὺ θέλῃς, κύριε, καλῶς ἕξω Arr.Epict.3.10.15, cf. Eu.Matt.8.2, ὁ πρὸ ἐμοῦ στρατηγὸς ... ἐθήλεσεν τὸν μὲν Λεωνίδην [τὴ]ν παράδοσιν τῶν βιβλίων ποιήσασθαι PFam.Teb.24.85 (II d.C.), cf. Stud.Pal.20.54.17 (III d.C.)
equiv. a disponer, decretar Αὐτοκράτωρ ἠθέλησεν PRoss.Georg.5.18.5 (III d.C.), Ἑρμογένην δὲ γόνον ἐθέλω τρίτατον ἐνιβῆναι por parte del propietario de una tumba GVI 1899.5 (Termeso II/III d.C.), cf. ICr.4.285.26 (Gortina IV d.C.).

3 c. comparativos preferir θ. δ' ἄϊδρις μᾶλλον ἢ σοφὸς κακῶν εἶναι A.Supp.453, cf. E.Ep.4.55, AP 5.141 (Mel.).

4 frec. c. εἶναι querer ser, pretender αὐτοὶ δὲ Ἀρκάδες ἐθέλουσιν εἶναι ellos mismos pretenden ser arcadios Paus.1.4.6, εἰ δ' ἐθέλεις ἐπέραστος εἶναι Luc.DDeor.6.2, cf. Iul.Or.1.103b, τέλειος εἶναι Eu.Matt.19.21, εἰκόνα τε ἡλίου ἀνέργαστον εἶναι θέλουσιν Hdn.5.3.5.

II rel. la afección

1 c. ac. de pers. querer, amar με LXX Ps.40.12, cf. To.13.8, οἱ κακῶς αὐτοὺς θέλοντες Cat.Cod.Astr.7.234, en v. pas. en discusiones teol. θελόμενός ἐστιν ὁ Υἱὸς παρὰ τοῦ Πατρός Ath.Al.M.26.461C.

2 c. ac. de abstr., inf. o ἐν y dat. gustar de, complacerse en τὴν ἀπάτην ταύτην Arr.Epict.1.4.27, οἱ θέλοντες ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ἀγοραῖς los que gustan de pasearse con mantos y de los saludos en la plaza, Eu.Marc.12.38, ἐν σοί LXX 1Re.18.22, ἐν ταπεινοφροσύνῃ Ep.Col.2.18.
• Etimología: Quizá de *ghel- si se rel. c. aesl. želěti ‘desear’. La ἐ- es prob. protética.