ἐγώ
• Alolema(s): a veces ép., poét. y dór. ἐγών A.Pers.932, Sophr.77, Ar.Ach.748, 754, Theoc.7.87; chipr. e-ko-ne, CEG 711 (IV a.C.?); beoc. ἱών Trypho 3
• Morfología: [sg. ac. chipr. mi, IChS 234, 235 (Quitros), me-n (?) CEG 712.1 (Golgos), ἐμέν IEphesos 3225.3 (imper.), TAM 5.550.10 (Meonia III d.C.), PMerton 24.11 (II/III d.C.), ἐμένα PSI 972.8, 16 (IV d.C.), ἐμέναν POxy.1683.17 (IV d.C.), 3407.21 (IV d.C.); gen., ép., lesb. ἐμέθεν, ἔμεθεν Il.1.525, Sapph.94.7, Alc.119.6, Parm.B 8.1, E.Hel.176, μεθέν Sophr.19, dór. ἐμέος, ἐμεῦς Epich.97.8, A.D.Pron.74.16, ἐμίως, ἐμῶς, ἐμίο, ἐμίω Rhinth.10, A.D.Pron.74.17, ἐμεῦ Hdt.4.157, Theoc.7.86, jón. μευ Il.5.115, Hdt.1.212, ép. ἐμεῖο Il.1.174, IG 22.11674.6 (imper.), ἐμέο Il.10.124, Hdt.1.126, beoc. ἐμοῦς Corinn.29; dat., dór. ἐμῖν, ἐμίν Epich.97.9, CEG 461 (Rodas V a.C.), Ar.Ach.733, SEG 43.434.7 (Pela IV a.C.), Philox.Leuc.(b) 19, 23; plu. nom., lesb., dór., ép. ἄμμες Od.9.303, Alc.208(a).3, Sapph.24(a).3, Pi.P.4.144, Archyt.B 1 (p.434), Theoc.5.67, 14.48, ἁμές Alcm.36, Epich.40.11, Ar.Lys.168; ac., ép., lesb. ἄμμε Il.1.59, 10.346, Alc.70.8, 305(a).22, Theoc.15.75, dór. ἁμέ Epich.279.1, Ar.Ach.759, Lys.95, Decr. en D.18.90, jón. ἡμέας Il.8.211, Milet 1(3).135.25 (IV a.C.), dór. ἁμῶς Ar.Lys.168; gen., lesb. ἀμμέων Sapph.147, Alc.179.4, dór. ἁμέων Alcm.38, ἁμῶν Epich.255, Theoc.2.158, ἁμίων ICr.1.8.7.5 (Cnoso III a.C.), A.D.Pron.95.21, jón. ἡμέων Il.3.101, Hdt.1.112, ἡμείων Il.5.258, Od.24.170; dat., lesb., dór., ép. ἄμμι(ν) Il.1.384, Sapph.21.12, Alc.314.1, Pi.P.4.155, A.Th.156, Theoc.15.76, Call.SHell.286(a).11, ἄμμεσιν Alc.315, dór., beoc. ἁμῖν, ἇμιν Alcm.37(a), (b), Ar.Lys.1081, ἁμίν [-ῑ-] Ar.Ach.821, Theoc.7.145; dual, nom. y ac. ép. νῶϊ Il.5.34, νώ Il.5.219, Od.15.475, beoc. νῶε Corinn.8; gen. y dat. ép. νῶϊν Il.8.374, Od.4.172, Hes.Sc.350, A.R.2.250; reforz. c. partíc. en nom. y dat.: nom. ἔγωγε Il.3.197, S.Tr.1248, Pl.Tht.149b, dór. ἐγώνγα Alcm.43, Ar.Ach.736, Lys.986, beoc. ἱώνγα Corinn.11(a).2, ἱώνει Corinn.11(b).1, ἰώγα Ar.Ach.898, lacon. y tarent. ἐγώνη Hsch., A.D.Coni.255.29, ἐγώπερ GVI 730.5 (Palestina III d.C.); délf. dat. ἐμίνγα Sophr.82, A.D.Pron.81.20, ἐμίγγα CID 1.10.7 (IV a.C.)]


pron. pers. de primera pers.

I nom. yo, plu. nosotros

1 sg. enfático ὃν τέκομεν σύ τ' ἐγώ τε Il.24.727, τί δ' ἔστιν; ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα S.Ant.997, ἐγὼ ... σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν Pl.Smp.201c, ἐγώ μοι δοκῶ Pl.Phd.91a, ἐφάνην τοίνυν οὗτος ... ἐγώ D.18.173, ἐγὼ μὲν ὁ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι yo soy el mismo y no cambio de parecer Th.2.61, cf. 3.38, ἐγώ εἰμι soy yo en op. a los demás Eu.Matt.14.27, a menudo c. la forma reforzada ἔγωγέ, φημι Ar.Ach.187, καπνὸς ἔγωγ' ἐξέρχομαι ¡pues sí que soy yo que salgo como humo! Ar.V.144, οὐ δῆτ' ἔγωγε Ar.Au.1391, τοῦτον γε τοίνυν ἔγωγε αἰσχυνόμενος Pl.Phdr.243d, cf. Phd.86b
c. refuerzo de demostrativos ὅδ' αὐτὸς ἐγώ yo mismo aquí presente, Od.21.207, ὅδ' ἐγών A.Pers.932, οὗτος ἐγώ aquí estoy Pi.O.4.24, ὅδ' ἐκεῖνος ἐγώ S.OC 138, tb. c. art. τίς ὢν οὗτος ὁ ἐγώ τυγχάνω; Plu.2.1119a
determinado por un relativo ἐγώ, τὸν ἴσαις τύ Theoc.14.34
acompañado de un n. propio ἐγὼ Δάφνις Theoc.1.116, por op. a otras pers. νῶϊ δ', ἐγὼ Σθένελός τε, μαχησόμεθ' nosotros dos, Esténelo y yo, combatiremos, Il.9.48, ἐγὼ καὶ σύ X.Cyr.1.6.7
en or. copulativa, en función de suj. τοῦ μὲν ἐγὼ θεράπων Il.24.396, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων Il.20.434
nom. abs. ἰδοῦ ἐγώ aquí estoy yo LXX Ge.27.1, Eu.Matt.23.34
en usos impresivos οἴ 'γὼ τάλαινα S.El.674, οἴμοι ἐγὼ σοῦ, πάτερ S.Tr.971.

2 frec. en respuestas, como afirmación - πράσσειν ἄνωγας οὖν με πανδίκως τάδε; - ἔγωγε -así pues, ¿me ordenas con toda seguridad que haga esto? - sí S.Tr.1248, cf. Pl.Tht.149b, Theoc.15.60, LXX Id.13.11, Arr.Epict.2.12.18, ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἐγὼ κύριε Eu.Matt.21.30, en respuestas c. interrogación ἐγώ; ¿cómo? Ar.Eq.1336.

3 fil. el yo τί ἐστι φίλος; ἄλλος ἐγώ Pythag. en Herm.in Phdr.166, cf. Dam.in Prm.444
tb. plu. nosotros, los hombres en gener. ἀλλὰ πῶς ἡμεῖς αἰσθανόμεθα; ¿cómo es que somos nosotros los que sentimos? Plot.1.1.7, ἔνθα δὴ ἡμεῖς μάλιστα aquí está principalmente el nosotros e.e. nuestro yo Plot.1.1.7.

II otros casos

1 uso enfático de la forma tónica σὺ δ' οὐχὶ πείσῃ καὶ συναινέσεις ἐμοί; S.El.402, frente a εἴ μοι λέγεις τὴν ὄψιν, εἴποιμ' ἂν τότε S.El.413, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ frente a δοκεῖ δέ μοι Th.1.3.

2 reforz. c. art. o c. αὐτός, c. matiz de insistencia δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ λώϊον ἔσσεσθαι y a mí mismo paréceme que será mejor así, Il.6.338, cf. Hdt.2.10, ἐμοί περ αὐτῇ Od.5.188, ἐγὼν ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς yo misma me pongo como apuesta e.d. me apuesto mi propia vida, Od.23.78, ἔμ' αὔτῳ Alc.378, cf. Sapph.26.11, ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν Lys.1.4, τὸν ἐμέ a mí mismo Pl.Tht.166a, Sph.239b, ἔμοιγε καὶ αὐτῷ θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι Pl.Ap.41b, αὐτῷ ἐμοί Pl.Phd.91a, αὐτὸν ἐμέ Pl.Smp.220e.

3 en usos refl. ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι Il.10.378, οὐδ' ἐγὼ ... ἐκδώσω μέ σοι E.Andr.256.

4 como posesivo, en gen. sg. y plu. δᾶερ ἐμεῖο Il.6.344, μεθὲν ἁ καρδία Sophr.19, ἐμοῦ τὰ φορτία Ar.V.1398, cf. Lys.301, οὐδ' ἐτεθορύβητό μου ἡ ψυχή ni mi alma ha quedado perturbada Pl.Smp.215e, τὸ σῶμα, ἡ ψυχὴ ἡμῶν Pl.Phd.86b, c, πρὸς τὰ γόνατα μου πεσοῦσα Lys.1.19, κατέφυγον ἐπὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν Isoc.4.58, ἡ δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη Th.1.32, ἐγὼ δ' ὑμᾶς ὑπὲρ πατρός τοὐμου τεθνεῶτος αἰτοῦμαι Antipho 1.23, ὁ λαός μου Eu.Matt.2.6, πάτερ ἡμῶν Padre nuestro, Eu.Matt.6.9.

III plu. ref. a una sola pers., e.d., sociativo: de cortesía ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήομεν ἕδραν Od.16.44, de autor εἶπε καὶ ἡμῖν Od.1.10 (frente a ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα Od.1.1), de modestia ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν; S.Ai.677, ἔννοιά πόθ' ἡμῖν ἐγένετο X.Cyr.1.1.1, φοβοῦμαι μή τινες ἐπιτιμήσωσιν ἡμῖν Isoc.5.105, mayestático o enfático πρὸς ἡμῶν κάππεσε, κάτθανε καὶ καταθάψομεν habla Clitemestra, A.A.1552, ἡμῖν τί τοῦτ' ἔστ'; ¿qué nos importa? Ar.Th.498, ἐὰν μή τισιν ἡμεῖς ἐπ' ὀνόματος ἀποστείλωμεν habla Ptolomeo Filadelfo COrd.Ptol.10.4 (III a.C.), ἡμεῖς τοιοίδ' ἔφυμεν S.OT 435, cf. 1458, Theoc.1.102, PTeb.61(b).275 (II a.C.).
• Etimología: Cf. lat. ego, gót. ik, het. uk, ai. ahám, de *eg(e)H3-; para el tema με, etc., cf. lat. , ai. , gót. mi-k.