ἐγκατασκήπτω


1 intr. caer sobre, abatirse sobre, acometer c. dat. o giro prep., de la enfermedad y otros males πολλαχόσε ... καὶ περὶ Λῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις Th.2.47, cf. Heraclit.All.11.5, Paul.Aeg.5.16.3, τὰ περιττὰ ... τοῖς ἀσθενεστέροις (μορίοις) Gal.10.880, ὁ πυρετὸς ... ἐν τῷ βάθει τῶν ἀγγείων Aët.5.40, cf. Orib.Eup.2.1μ.23, τούτοις ... λιμός τε καὶ λοιμός Eus.HE 8.15.2, cf. Basil.M.31.1449C, κακὰ ... τῇ Ῥώμῃ Sud.λ 456
del rayo y otros fenómenos meteorológicos ὁρᾶται δ' οὔτ' ἐπιὼν οὔτ' ἐγκατασκήψας X.Mem.4.3.14, κεραυνὸς ἐς αὐτόν D.C.49.15.5, ἄστρον εἰς τοὺς Καρχηδονίους D.C.Epit.8.17.2, τούτῳ τοῦ βαρβαρικοῦ νέφους ἐγκατασκήψαντος Them.Or.16.208c, θηρίον ... εἰς τοὺς ... δρυμούς D.S.3.70
fig. ναοῖς ... μύσος Trag.Adesp.466, de la encarnación de Cristo εἰς αὐτήν (σάρκα) Meth.Symp.166.

2 tr. hacer caer sobre, lanzar κακῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέσκηψεν θεός de los males que un dios ha hecho caer sobre los persas A.Pers.514, ἐγκατάσκηψον βέλος, πάτερ, κεραυνοῦ S.Tr.1087, ἃς (νόσους) ἐγκατέσκηψαν ἡδοναὶ καὶ ἐπιθυμίαι (enfermedades) que los placeres y deseos han hecho caer (sobre las almas), Ph.2.471, ἡ κόμη ... ἐγκατασκήπτει τῷ ἐγκεφάλῳ τῆς νοτίδος τὴν βλάβην Clem.Al.Paed.3.11.62.