Ἄρης, -εως, ὁ
• Alolema(s): eol. Ἄρευς Alc.70.8
• Prosodia: [ᾰ- pero en Hom. medida larga en arsis Il.5.31, y post. en otras posiciones, S.Ai.254, El.96]
• Morfología: [voc. Ἄρες Il.5.31, Luc.DDeor.1.2, Ἆρες Il.5.31; ac. Ἄρηα Il.2.381, 5.909, Hes.Th.922, AP 5.238 (Maced.), Ἄρεα Epic.Alex.Adesp.SHell.940.11, Nonn.D.5.135, át. Ἄρη E.IA 283, AP 9.59 (Antip.Thess.), eol. Ἄρευα Alc.330; gen. Ἄρηος Hes.Op.145, jón. Ἄρεω Archil.239, Ἄρεος E.Alc.498, Supp.660, eol. Ἄρευος Alc.372; dat. Ἄρηι Hes.Th.933, 936, Ἄρεϊ Hdt.4.59, Ἄρει A.Pr.861, Plu.Rom.2, eol. Ἄρευι Alc.400, Sapph.111.5]


I 1Ares hijo de Zeus y Hera, dios de la guerra, la peste, etc. Il.2.479, 5.31, Archil.9.2, 108, 239, Alc.70.8, Sapph.111.5, Semon.2.13, Simon.70, Hdt.l.c., Pi.O.9.76, B.5.130, 13.146, S.El.96, Pl.R.390c, Lg.671e, Call.Fr.194.49, Nonn.D.2.217
como garante del juramento (identificado c. Zeus) IG 5(2).343.42 (Orcómeno IV a.C.)
Ἄρηος ἄλσος bosque dedicado a Ares en la Cólquide donde se guardaba el vellocino de oro, Apollod.1.9.1
Ἄρεος αὐλή la corte de Ares Nonn.D.41.148, como trad. de Marte, Plu.Rom.2.

2 Ἄρεως ἀστήρ el planeta Marte Pl.Epin.987c, cf. Arist.Cael.292a5, Cleom.1.11.59
o simplemente Ἄρης Vett.Val.2.31.

3 Ἄρεος ἡμέρα el día de Ares, el martes D.C.37.19.1, Ἄρης martes, AP 9.491 (Theo).

4 geog. Ἄρηος νῆσος isla de Ares en la costa del Ponto Euxino, morada de las aves de Ares, A.R.2.1230, tb. llamada Ἀρητιάς, q.u.
Ἄρεος κρήνη fuente de Ares en Tebas, prob. el actual arroyo Paraporti, E.Supp.660 (cf. Ἀρητιάς II 2), Ἄρεως πόλις ciudad de Ares antiguo n. de Anfípolis, Harp.s.u. Ἀμφίπολις.

5 mús. Ἄρεος νόμος un nomo dedicado a Ares Plu.2.1141b.

II fig.

1 de pers. Ἄρης Μακεδών de Alejandro Magno, epigr. en Plu.Dem.30, παῖς Ἄρεως del hijo de Mario, Plu.Mar.46.

2 meton. de Ares como dador de muerte acción de dar muerte, muerte χρονίῳ σὺν Ἄρει πέφνεν Pi.P.11.36, θηλυκτόνῳ Ἄρει δαμέντων A.Pr.861, λιθόλευστον Ἄρη muerte por lapidación S.Ai.254
acción de herir, herida ἔνθα μάλιστα γίγνετ' Ἄ. ἀλεγεινός Il.13.569.

3 guerra, batalla ξυνάγωμεν Ἄρηα Il.2.381, συνοίσομεν ὀξὺν Ἄρεα Tyrt.1.15, Ἄρη μείξουσιν S.OC 1046, Ἄ. ἐμφύλιος guerra civil A.Eu.862, Ἰ]βηρικὸς ... Ἄρης guerra en Hispania, GDRK 22.1ue.3.

4 conjunto de guerreros de donde ναύφαρκτος Ἄ. flota A.Pers.951, ὁ Μυρμιδὼν Ἄ. el belicoso contingente de los mirmidones E.IA 237, λευκήρετμον δ' Ἄρη Τάφιον la flota de blancos remos de los tafios E.IA 283.

5 valor guerrero de los viejos Ἄ. οὐκ ἐνὶ χώρᾳ A.A.78, de las mujeres κἀν γυναιξὶν ὡς Ἄ. ἔνεστιν S.El.1243
ἔμφυτος ἄρης espíritu guerrero Gorg.B 6
βλέπειν ... Ἄρη mirar con mirada belicosa Ar.Pl.328
grito de guerra μέγαλ' ἐκ θυμοῦ κλάζοντες Ἄρη A.A.48, ἐφθέγξαν]το δυσηχέος Ἄρεος αὐλοί y resonaron las flautas del lúgubre Ares, GDRK 34.3.

6 arma ἐσκέδασ' ὀξὺς Ἄρης Il.7.330, AP 7.531 (Antip.Thess.).
• DMic.: a-re.
• Etimología: Prob. de la misma raíz de 2 ἀρή, 1 ἄρος ‘desgracia’.