Ἀρμένιος, -ου, ὁ
• Alolema(s): Ἁρμόνιος Plu.2.740b


Armenio

1 padre de Er de Panfilia, Pl.R.614b, Plu.l.c.

2 jefe de los querusios, Str.7.1.4.

Ἀρμένιος, -α, -ον
• Morfología: [gen. ép. -οιο D.P.786]


I adj. armenio

1 geog. Ἀ. ὄρος denominación general del Pequeño Cáucaso, actual Karadsheh-Dag en el Tauro, Hdt.1.72, X.An.4.5.33, Cyr.3.2.18, D.P.l.c., Str.2.1.21, 29, Arr.An.7.21.3
αἱ Ἀρμένιαι πύλαι paso fronterizo entre Armenia y Ponto al norte de Tápsaco, Str.2.1.26.

2 ét. οἱ Ἀρμένιοι Hdt.3.93
ὁ Ἀρμένιος rey o gobernador de Armenia, X.Cyr.2.4.12, 3.1.6, Str.16.1.24.

3 mineral. Ἀ. χρῶμα color armenio n. dado al rejalgar Str.11.14.9.

II subst. τὸ Ἀρμένιον

1 mineral. bol arménico usado en medic., Dsc.5.90, Gal.19.725
azurita, PHolm.43, 50.

2 bot. armenio otro n. del albaricoque, Prunus armeniaca L., PMich.680.5 (III/IV d.C.), PRyl.629.159 (IV d.C.), τὰ ἀρμένια An.Boiss.2.394.