Ἀπεράντεια, -ας, ἡ
• Alolema(s): -ία Plb.21.25.3, 5


Aperantia ciu. que Plb.20.11.12 (según St.Byz.) sitúa en Tesalia, aunque estaba en la ribera izquierda del Aqueloo al Norte de Etolia (cf. Ἀπεραντοί) Plb.20.11.12, 21.25.3, 5.