Ἀκαδήμεια, -ας, ἡ
• Alolema(s): hεκαδμεια IG 13.1091 (VI/V a.C.); Ἑκαδημία D.L.3.7; †Ἐχεδημία Hsch.; Ἀκαδημία Paus.1.30, Ath.609d, Hsch., Sud.
• Prosodia: [ᾰ-]


1 la Academia lugar situado al NO de Atenas cuyo n. deriva del héroe epón. Academo y en el que desde época antigua había un gimnasio h]όρος τς hεκαδεμείας IG l.c., Ἀ. ... ἐστὶ γυμνάσιον προάστειον ... ἀπό τινος ἥρωος ὀνομασθὲν Ἑκαδήμου ... πρότερον γὰρ διὰ τοῦ ε Ἑ. ἐκαλεῖτο D.L.l.c., cf. Hsch.ll.cc., Sud.
en él había doce μορίαι u olivos sagrados, Ar.Nu.1005
fue rodeado con un muro por Hiparco, hijo de Pisístrato, Sud.τ 733
Cimón lo hizo ajardinar c. árboles frondosos y construyó un estadio, Plu.Cim.13
allí impartió Pl. sus enseñanzas, Pl.Ly.203a, X.HG 2.2.8, D.24.114.

2 la Academia, e.d., la escuela fil. platónica dividida cronológicamente en Ἀ. παλαιά, μέση, νεωτέρα Phld.Acad.Ind.21.37, D.L.1.14, Cic.Tusc.2.3.9
dividida en cinco períodos, S.E.P.220, οἱ ἐξ Ἀκαδημίας φιλόσοφοι Str.13.1.66, cf. IG 22.1006.20 (II a.C.), Plu.2.549e, S.E.M.11.3, ὁ ἐκ τῆς Ἀκαδημίας filósofo de la escuela platónica Str.13.1.67, 17.3.22, Ael.VH 14.26, cf. en plu., Plu.2.1083a, S.E.P.1.226.

3 Academia n. dado en memoria de la escuela platónica a otros lugares: a uno de los gimnasios que Cicerón tenía en Túsculo, in Academiam nostram descendimus Cic.Tusc.3.3.7, cf. 2.3.9, Att.5.2
gener. academia, escuela en Alejandría ἄγων γὰρ σχολὴν περὶ τὰς ἐκεῖσε ἀκαδημίας PMasp.295.1.13 (VI d.C.).
• Etimología: Cf. Ἀκάδημος.