Ἀθῆναι, -ῶν, αἱ
• Alolema(s): dór. Ἀθᾶναι Pi.P.7.1, O.9.88, Fr.76, B.10.17
• Prosodia: [ᾰ-]
• Morfología: [dór. gen. -ᾶν Pi.N.4.19, Timocr.1.3, ép. gen. -άων Od.3.307, jón. -έων Od.3.278]


1 Atenas ciu. de Grecia, capital del Ática Il.2.546, Sol.23.6, A.Pers.285, Hdt.1.60, X.HG 1.1.1, Arist.Pol.1267b18, 1268a10.

2 el Ática Σούνιον ἄκρον Ἀθηνέων Od.3.278, cf. Hdt.9.17, Th.4.5.

3 Ἀ. Δίαδαι Atenas Diadas ciu. de Eubea, A.Fr.31, Str.10.1.5.

4 ciu. de Beocia, Paus.9.24.2.

5 ciu. de Laconia, Caria, Italia, Acarnania, Ponto Euxino en St.Byz.s.u.