Ἀγάθων, -ωνος, ὁ


Agatón

1 hijo de Príamo Il.24.249.

2 soldado abderita, Anacr.191.1.

3 aten. poeta trág., hijo de Tisámeno, Ar.Ra.83, Th.29, Pl.Smp.172a, 194b, Prt.315e, X.Smp.8.32, plu. ταῦτα ... οὐ Λικύμνιοι εἰσάγουσιν οὐδ' Ἀγάθωνες D.H.Dem.26, Agatho, I.

4 aten. vendedor de aceite, D.25.47.

5 hist. heleníst., Agatho, I.

6 otro de Samos, Agath.Sam., I.

7 otro, desconocido, Chrysipp.Stoic.2.6.

8 Ἀγάθωνος νῆσος Isla de Agatón en el golfo de Arabia, Ptol.Geog.4.5.35.
• DMic.: a-ka-to (?).