ἅπᾱς, ἅπᾱσα, ἅπαν
• Prosodia: [métr. ᾰπᾰ- Od.24.185, Pi.P.2.49, en anap., Ar.Pl.493; ᾰπᾱν Men.Fr.117, Metrod.57, Theoc.2.56, Hdn.Gr.2.12]
• Morfología: [át. arc. nom. plu. hάπαντες Sol.Lg.5a, 5b; cret. nom. fem. ἅπανσα ICr.1.8.4b5 (Cnoso V a.C.)]


I en plu.

1 de pers. o dioses todos juntos, todos sin excepción, todos αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι Od.22.446, θεαὶ δ' ὀλόλυζαν ἅπασαι h.Ap.119, θεῶν κάρτιστος ἁπάντων Il.8.17, cf. 20.243, ἅ. θεοί Od.1.19, cf. Hes.Th.813, Op.115, Pl.Euthphr.9c, Δημήτηρ ... μακάρων ἀπὸ νόσφιν ἁπάντων μίμνε Deméter permanecía apartada de la comunidad de los bienaventurados, h.Cer.303, βροτῶν ... ἄριστος ἁπάντων Od.13.297, cf. Hes.Op.195, Τρῶας μὲν ἅπαντας Il.24.237, ἁπάντων τῶν πολιτῶν Pl.R.463d, cf. 338e, αἰδέσασθαι δ' ἐὰμ μὲν πατρ] ι  ἀδελφὸ[ς]  hυς, hάπα[ντας Sol.Lg.5a, cf. 5b, ἡμεῖς A.Pers.785
pron. ἅπαντες todos, todos juntos, Il.3.78, Od.3.34, E.Ba.208, Eu.Matt.24.39.

2 de cosas y abstr. todos, toda clase de ἀγλαΐαι Od.17.244, κήδεα Il.9.591, ἔργα Pl.R.618a, τέχναι Pl.R.522b, ἐπιθυμίαι Pl.Phd.82c, ὀδύναι Il.11.847, cf. Od.4.221, νόσοι A.Pr.483
en gener. todos, todos juntos ψηφῖδες Il.21.260, cf. Od.8.284, 21.260
frec. dif. de πᾶς sólo por motivos métricos o eufónicos νῆες ... πάσας δὲ ἐρόσσομεν εἰς ἅλα ... ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεθα νῆας ἁπάσας Il.14.81, en neutr. plu. c. pron. o adj. τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα Il.14.332, τούτων ἔχει αἶσαν ἁπάντων tiene una parte de todas y cada una de las de ellos (los dioses), Hes.Th.422, ἅπαντα μέγιστα cuanto hay de más importante Gorg.B 11a.13
como pron. todo οἶδεν ἅπαντα lo sabe todo, Od.20.15, ἅπαντα ... κατέλεξε Hes.Th.627, cf. E.HF 1411, διακυβερνᾷ τὰ ψυχῆς ἅπαντα Pl.R.573d, cf. Ti.69c (cód.)
ἅπασι en todo tipo de cosas, en todo Hdt.1.1, ἐφ' ἅπαντα Ph.2.365, ἐν ἅπασι POxy.281.13 (I d.C.), ἐν τούτοις καὶ ἐν ἅπασιν ... ὡμολόγησεν CPR 1.30.2.33 (VI d.C.), ἐφ' ἅπασιν PFlor.284.4, 14 (VI d.C.).

II en sg.

1 a)todo, completo, entero de lugares, tierras, ciudades κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα cubrió totalmente el lugar, Il.23.189, διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν Cypr.11.3, cf. A.Pers.249, Pl.Ti.25a, ἅ[π]ανσαν (χραν) ἀφαιρῖσθαι ICr.1.8.4b.5 (Cnoso V a.C.), ὁ τόπος ἅπας Pl.Criti.118a, οἶκον ἅπαντα Od.2.48, πόλισμα A.Th.342
ἥμισυς ... ἅπας la mitad entera Pl.Phd.104a, cf. b;

b) con palabras de tiempo todo, completo, entero ἐνιαυτός Od.14.196, 15.455, χρόνον ἐς τὸν ἅπαντα para el tiempo restante, Certamen 165, cf. A.Eu.484, 763, τὸν δι' αἰῶνος χρόνον A.A.554, ἐξ ἅπαντος τοῦ αἰῶνος Lycurg.110, ἐν ἅπαντι τῷ αἰῶνι D.Ep.2.7, D.S.1.72
esp. en doc. de cesión, alquileres εἰς τὸν ἅπαντα χρόν[ον PTeb.56.17 (II a.C.);

c) de colectivos de pers. y seres vivos todo junto, todo entero, todo λαός Il.15.506, cf. LXX Ge.19.4, Eu.Luc.3.21, δῆμος Od.9.6, στρατός E.IA 1584, δοῦλος E.Ba.626;

d) de n. concr. entero, todo, por todas partes ἐγκέφαλος ἅπας πεπάλακτο Il.11.98, αἵματι δ' ἄξων νέρθεν ἅπας πεπάλακτο Il.11.535, cf. Theoc.2.57, μιν (βοῦν) διέχευαν ἅπαντα Il.7.316
pron., Eumel.Fr.2.5.

2 de comida, bebida todo tipo de, toda clase, todo, cualquier, todo junto πόσιν καὶ βρῶσιν ἅπασαν Od.13.72, cf. 16.83, μηδ' ἐν νηυσὶν ἅπαντα βίον ... τίθεσθαι ni arriesgar en naves toda la hacienda Hes.Op.689, cf. Men.Fr.117
de recursos en gener. νῶϊ βιήσατο μισθὸν ἅπαντα nos privó de cualquier sueldo, Il.21.451, ἐξουσίαν Eu.Luc.4.6.

3 de pers. todo, cualquier οὐ πρὸς τοῦ ἅπαντος ἀνδρός no es posible a toda persona Hdt.7.153, βασιλεὺς ἅπας Pl.Plt.259c
ταύτην ... ἅπας φεύγει Pl.Phd.108b, σίγαν νῦν ἅπας, ἔχε σίγαν ¡a callar todo el mundo, a callar! Cratin.137
de palabras, temas μηδ' οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν ni hay que decirle toda palabra (que sepas) Od.11.442, ἅπαντι λόγῳ en todo tema Cratin.231.

4 c. abstr. absoluto, perfecto, total, todo φιλότης Od.15.158, κίνδυνος Pi.N.8.21, ὄτλος A.Th.18, θυμός A.Eu.738, κότος A.Eu.840, 873, μέθη Pl.Lg.637d, τἀναγκαῖον A.A.902, cf. Ar.Th.171, ἐλπίς E.Heracl.451, cf. Pi.P.2.49, ἀπορία Pl.Ep.353a, ἁπάσης σκεπτοσύνης Timo 59, σπουδή D.H.6.23, ἀτοπία Plb.39.1.7, ἐς ἅπαν ἀφίκετο ἀνοίας Paus.7.15.8.

5 c. adj. u ὅστις todo entero, todo, totalmente ἀργύρεος δὲ ἔστιν ἅ. Od.4.616, 15.116, ἅ. δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ todo dureza es el que gobierna desde hace poco A.Pr.35, ἀλλ' εἰμὶ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας pero ahora soy totalmente tuyo E.IA 647, ἅπας ... οὐ γένοιτ' ἂν ... φίλος no sería un amigo completo E.Io 427, cf. Metrod.57, καθαρὸς ἅ. ... ὃς ἂν κτάνῃ E.Io 1334, cf. Theoc.15.20
neutr. por atracción χὠνὴρ ὄξος ἅπαν Theoc.15.148
c. ἐναντίος exactamente el contrario τὴν ἐναντίαν ἅπασαν ὁδόν Pl.Prt.317b, ποιεῖν ... τούτων τοὐναντίον ἅπαν Pl.Plt.310d.

III giros y usos adv. del neutro

1 totalmente, en total τὸ ἅπαν Pl.Phdr.241b, ἐς ἅπαν Th.5.103, εἰς ἅπαν Lib.Or.18.266, πρὸς ἅπαν Ph.2.493.

2 ἐξ ἅπαντος de todo, de toda cosa οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν S.Ant.312, ἐξ ἅπαντος εὖ λέγει S.OC 807, cf. SB 3924.37 (I d.C.), Luc.Merc.Cond.41.
• Etimología: De *sm̥- (cf. ἅμα) y πᾶς q.u.
ἀπᾶς,


padre ἀπὰ ἅγιε Σάβας IGLS 2468 (Siria V d.C.).