ἅπαξ


I en sent. numérico

1 una vez δισθανέες, ὅτε τ' ἄλλοι ἅ. θνῄσκουσ' ἄνθρωποι Od.12.22, οὐχ ἅ. μόνον A.Pr.209, τρίς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην tres veces he sido apaleado, una lapidado, 2Ep.Cor.11.25, ἅ. ... οὐχὶ δίς S.OC 1208, cf. Arist.Pol.1299a10, ἅ. καὶ δίς una primera y una segunda vez 1Ep.Thess.2.18, op. πολλάκις S.OT 1275, Hdt.7.46, Antipho 1.3, Χριστὸς ἅ. ... ἀπέθανεν 1Ep.Petr.3.18, οὐκ ἅ. οὐδὲ δεύτερον ni una vez ni dos e.d. muchas veces, PVindob.Tandem 8.2 (III/IV d.C.).

2 c. adv. ἅπαξ ἔτι una vez más A.A.1322
c. prep. πρὸς ἅπαξ de una vez por op. ‘a plazos’, POxy.1138.12 (V/VI d.C.), cf. ἐφ' ἅ. PFlor.158.10, καθῶς ἅ. καὶ ἅ. como otras veces LXX Id.20.30
c. dem. τὸ ἅ. τοῦτο en este momento LXX 2Re.17.7.

3 c. gen. una vez ἅ. τοῦ ἐνιαυτοῦ una vez al año Hdt.2.59, ἔτεος ἑκάστου ἅ. Hdt.4.105
c. giro preposicional ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἅ. Hdt.2.132.

4 mat. multiplicado por la unidad ἅ. ... δυοῖν ποδοῖν χωρίον superficie de dos pies (de largo) por uno (de alto) op. δὶς δυοῖν ‘de dos por dos’, Pl.Men.82c, cf. Papp.100.24, 27, 28, PMich.145.4.6
ἅ. μετρεῖ produce uno de cociente Papp.12.19, cf. 14.21.

5 gram. de palabras documentadas una sola vez en la lit. griega ἔστιν καὶ παρ' αὐτῷ (Demóstenes) πολλὰ εἰρημένα ἅ. PMil.Vogl.49.7 (VII d.C.).

II c. verb. en usos especiales

1 c. aor. y perf. de una vez, definitivamente βούλομ' ἅ. ... ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι Od.12.350, ἀπαλλάχθηθ' ἅ. E.Cyc.600, δεῖ ... τὴν ποίησιν αὐτοῦ (τοῦ ἕν) ... ἅ. εἶναι la creación de él (del Uno) ... debe ser de una vez para siempre Plot.6.8.21, τὰ ὑπ' ἐμοῦ ἅ. κεκριμένα IFayoum 75.14 (I d.C.), διὰ τὸ ἅ. πεπληρῶσθαι por haber sido pagado definitivamente, PLond.991.17 (VI d.C.)
sobre todo en or. cond. temp. εἴπερ ἐσπείσω γ' ἅ. si ya has hecho un pacto Ar.Ach.307, κεἴπερ λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ πῦρ ἅ. una vez que el fuego haya prendido en los barcos Ar.Ach.923, ἢν ἅ. ἁλῷ si de verdad resulta convicto Ar.V.898, ἂν ἅ. τις ἀποθάνῃ Amphis 8, ἐπειδήπερ γ' ἅ. ἐμοὶ σεαυτὸν παραδέδωκας ya que te has confiado a mí definitivamente Ar.V.1129, cf. A.D.Adu.135.18, ἐπεὶ ἅ. ἐταράχθησαν Th.7.44, ὡς ἅ. ἤρξατο X.HG 5.4.58, ἐπεὶ ἅ. φίλος αὐτοῖς ἐγένετο X.An.1.9.10, cf. 3.2.25, Isoc.12.242, ὡς δ' ἅ. ... ἐγκλήματα ... ἐταράχθη D.18.151.

2 c. part. una vez que ἐπὶ γᾶν πεσὸν ἅ. ... αἷμα A.A.1019, ἅ. θανόντος, οὔτις ἔστ' ἀνάστασις A.Eu.648, ἅ. ἐλθόντες Pl.Prm.165e
en general τοὺς ἅ. φωτισθέντας Ep.Hebr.6.4.

III c. valor de indef. alguna vez ἵνα ἅ. <καὶ> αὐτοὶ (σύνδεσμοι) πλεονάσωσι A.D.Coni.252.22, τοῦ γὰρ ν̅ ἅ. μετάθεσις εἰς τὸ σ̅ γίνεται A.D.Adu.170.18, εὕρηται δὲ ἀεὶ μὲν ἐνεργητικῶς, ἅ. δὲ καὶ παθητικῶς Thom.Mag.p.200.
• Etimología: Compuesto de *sm̥- (cf. ἅμα) y la raíz de πήγνυμι, q.u.