ἅλλομαι
• Morfología: [impf. ἀλλόμαν Inc.Lesb.5 (ἀντὶ τοῦ ἡλλόμην Hdn.Gr.2.932); aor. rad. atem. ἇλσο, ἇλτο ép. passim, subj. ἅλεται Il.11.192, inf. ἁλέσθαι D.Chr.7.4, part. ἅλμενος (ἄλμενος sólo comp.), ép. passim, Opp.H.5.666; aor. sigm. ἡλάμην Batr.225, ἥλατο E.Io 1402, Ar.Ra.243, dór. ἅλατο Theoc.19.4, part. λάμενος Ar.Au.1396, pero ᾰλ- A.Eu.372, X.An.4.2.17; fut. ἁλεῦμαι Theoc.3.25, 5.144]


I 1indic. el término de la acción, c. adv. de direcc. saltar a, lanzarse a o hacia, abalanzarse χαμᾶζε Il.6.103, c. ac. ἥλατο πόντον Call.Dian.195, c. prep. c. ac. εἰς ἅλα Il.1.532, εἰς θάλασσαν Carm.Pop.30c.4, ἐς κύματα Theoc.3.25, εἰς τεῖχος Il.21.536, εἰς ἵππους Il.11.192, εἰς πῦρ X.Mem.1.3.9, ἐπὶ στίχας Il.20.353, ἐπὶ οὐδόν Od.22.2, ἐπὶ σκοπόν LXX Sap.5.21, ἥλατο ἐπ' αὐτὸν πνεῦμα θεοῦ sobre el se posó el espíritu de Dios LXX 1Re.10.10, ποτὶ πυγὰν ἅλλομαι salto golpeándome el trasero con los talones, Ar.Lys.82
fig. lanzarse εἰς βαθὺν ἅλατ' ἔρωτα Theoc.3.42
c. prep. c. dat. saltar, caer sobre ἐπί οἱ Il.21.174, ἐπ' αὐτῷ Od.22.80
indic. el punto de partida, c. prep. c. gen. saltar de, desde κατ' Οὐλύμπου Il.18.616, κατὰ τῶν κρημνών Th.7.45, ἐξ ὁχέων Il.6.103, δεμνίων ἄπο E.Or.278, sólo c. gen. ἥλατο βωμοῦ λιποῦσα ξόανα E.Io 1402, c. adv. del punto de partida ἀνάκαθεν A.Eu.372, οὐρανόθεν A.R.2.286
indic. el punto de partida y el término ἐξ ὑπερβατῶν εἰς ... ἐποίκιον de un ladrón PRyl.138.15 (I d.C.)
c. inf. echar de un salto a θέειν h.Cer.389, πέτεσθαι h.Ap.448.

2 abs. saltar, dar saltos, botes κελεύουσιν ἅλλεσθαι ciertas alucinaciones, Hp.Virg.1, ἁλλόμενα καὶ σκιρτώντα Pl.Lg.653e, de caballos, X.Eq.8.4, περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος de un enfermo sanado Act.Ap.3.8, cf. 14.10, οἱ πένταθλοι Arist.IA 705a16, γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο de dolor, Theoc.19.4.

3 sólo c. ac. saltar algo, por encima de algo βόθρον Ael.NA 6.6, τάφρον Opp.C.1.83
c. otras constr. ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα Pl.Cra.413a
c. ac. de extensión ψύλλα ὁπόσους ἅλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας cuántos pies suyos propios saltaría una pulga Ar.Nu.145, ἁλλομένους μεγάλα LXX 1Re.10.2.

4 de cosas saltar, salir disparado ἆλτο δ' ὀϊστός Il.4.125, ἠχώ Pl.Phdr.255c, ἀκωκή A.R.3.1253, αὐγῆς ἀφ' ὕδατος πρὸς τοῖχον ἁλλομένης Plu.2.936b, πηγὴν ὕδατος ἁλλομένου Eu.Io.4.14.

II abs. de partes del cuerpo tener un movimiento espasmódico o convulsivo, temblar, palpitar como síntoma de una enfermedad ὄρχις ἅλλεται ὁ δεξιός de un animal, Arist.HA 604a27
de pers., esp. como presagio ἅλλεται ὀφθαλμός Theoc.3.37, ὑπόγαστρον PRyl.28.2, Melamp.6, 9, 15 passim, ἁλλομένη χείρ de una mano recién cortada, Nonn.D.22.198.
• Etimología: De una raíz *sel- entre cuyos deriv. se encuentra lat. salio y prob. lituan. sálti ‘correr’, slâp ‘cascada’, etc.