ἄχθος, -εος, τό


1 carga, cargamento οὐδ' ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο Il.20.247, cf. Od.3.312, Hld.1.1.2, ἐπ' ἄμαξαν ὑπέρβιον ἄχθος ἀείρας Hes.Op.692, cf. Hp.Epid.5.26, ὥσπερ ὄνοι μεγάλοισ' ἄχθεσι τειρόμενοι Tyrt.5.1, ἄχθεα δυνατώτεραι (αἱ κάμηλοι) πολλὸν φέρειν Hdt.3.102, cf. 1.80, ἄχθη Λιβυκὰ ἢ Αἰγύπτια Philostr.Gym.44
c. especif. de la carga ὄβριμον ἄχθος ὕλης ἀζαλέης Od.9.233, φρ[υγά]νων ἄχθος, καὶ ξυλέων ἄχθος (quizá como denominación de una medida de peso) IC 39.14 (IV/III a.C.)
carga, peso ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει poco le pesa la carga, Il.12.452, ἄχθος οὐκ εὐάγκαλον ref. a Atlas, A.Pr.350, τοσοῦτον ἄχθος ἐπ' ἐμαυτῷ φέρων Ar.Ra.9, τὸ δὲ οἴκημα λαβὸν μεῖζον ἄχθος Th.4.115, ἤν τις ἄχθος μέζον αἴρηται Hp.Morb.1.20, τὸ ἄχθος τοῦ σώματος οἱ πόδες ὀχέουσι Hp.Fract.9, cf. 18, 25, Art.46, πρὸς δὲ τὸ ἄχθος τοῦ λίθου καθελκυσθήσεται D.P.Au.3.11, cf. Hld.9.4.3, ἅδε γᾶ ... φίλτατον ἄχθος οἴσει del cadáver de un hijo, E.Rh.378, ὦ ἐμὸν ἄχθος, ποῖ σε φέρω del hijo todavía no nacido, Call.Dell.116
fig. carga en el sent. de tarea ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος ref. a la obligación del poeta, Pi.N.6.57
carga en mal sent. λύπης ἀντίρροπον ἄχθος S.El.120, τῶν ἐμῶν ἄχθη κακῶν E.IT 710, ἄχθος γήραος Nonn.D.41.180.

2 fig. carga indicando inutilidad y estorbo peso muerto, fardo ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης Il.18.104, cf. Od.20.379, Pl.Tht.176d, περισσὸν ἄχθος ἔνδον γυναικῶν ὂν αἰεί plaga superflua de mujeres siempre en casa S.El.1241, cf. Men.Fr.113, ref. a anim. dañinos ἄχθεα μυρία γαίης Nic.Th.9, cf. Opp.H.5.351
como sentimiento de ánimo pesar, carga dolorosa, preocupación χάρμα καὶ ἄχθος ref. al vino, Hes.Sc.400, Fr.239.1, σιγᾶν χαλεπώτατον ἄχθος Thgn.295, τὸ μάταν ἀπὸ φροντίδος ἄχθος el peso vano de la mente A.A.165, ἄχθος βασιλέων dolor por los reyes S.Ant.1172
opresión, ansiedad como una de las formas de dolor εἴδη δὲ αὐτῆς (λύπης) ... ἄχθος Chrysipp.Stoic.3.99, cf. 100, Nemes.Nat.Hom.M.40.688B.
• Etimología: Etim. dud. La posible rel. c. ὀχθῆσαι para unos, o con ἔχθος para otros, hace verosímil postular una raíz *H2egh- alargada en -dh- tb. presente en ἄχος. Algunos lo han rel., en último término, c. ἄγω q.u.