ἄτεχνος, -ον


I de actividades y resultados

1 desmañado, no profesional, falto de oficio

a) de operaciones quirúrgicas αἰσχρὸν καὶ ἄτεχνον Hp.Fract.30, cf. Art.11;

b) de otros procesos y prácticas no sujeto a arte u oficio de la actividad guerrera εἴτε ἄτεχνον εἴτε ἔντεχνον ἐροῦμεν Pl.Plt.304e, cf. Tht.150a, πρᾶξις Arist.EE 1220b26, φαντασίαι Chrysipp.Stoic.2.24
esp. de discursos y retórica carente de recursos retóricos λόγων τέχνη ... γελοία ... καὶ ἄτεχνος Pl.Phdr.262c, e;

c) no dependiente del arte retórico πίστεις pruebas no basadas en recursos retóricos p.ej. testimonios, Arist.Rh.1355b35, Numen.26.89, Rh.4.95.11, cf. Arist.Rh.1416b19, Lucil.186, Ph.1.355, γραφαί Ael.VH 2.2
subst. τὰ ἄτεχνα malas prácticas médicas ἄτεχνα πέπονθεν ὑπὸ τῶν ... ἰατρῶν Pl.Plt.296c
neutr. como adv. con sencillez ἐφίλησεν Longus 1.17.1.

2 que no depende de un conjunto de conocimientos sistemáticos, asistemático τριβή Pl.Phdr.260e, μεθόδου ἀτέχνου δεικτικόν Hp.Decent.4, cf. Pl.Lg.938a, διδασκαλία Arist.SE 184a1, Anon.in SE 67.31.

3 no operativo, no productivo δύο γὰρ γένη πυρός, τὸ μὲν ἄτεχνον καὶ μετάβαλλον εἰς ἑαυτὸ τὴν τροφήν, τὸ δὲ τεχνικόν, αὐξητικόν τε καὶ τηρητικόν, οἷον ἐν τοῖς φυτοῖς ἐστι καὶ ζῴοις Zeno Stoic.1.34.

II de pers.

1 carente de arte y oficio, ignorante de la técnica ἀμήχανοι καὶ ἄτεχνοι κατὰ τοὺς πρώτους ἦσαν χρόνους (los hombres) al principio estaban faltos de industria y de toda técnica Pl.Plt.274c
no conocedor de un arte, oficio o técnica, no profesional del pescador πότερον ὡς τεχνίτην αὐτὸν ἤ τινα ἄτεχνον θήσομεν; Pl.Sph.219a, de otros artes y oficios, Gal.6.134, Luc.ITr.48, S.E.P.3.262, ἰατρός Babr.75.1
sin profesión conocida, PMich.579.10 (II d.C.), PFlor.4.14 (III d.C.).

2 esp. subst. (ὁ) ἄ. el ignorante de las normas del arte u oficio, el no profesional de un médico no facultado Hp.de Arte 1, de rétores, Phld.Rh.2.2.47Aur.
gener. no artesano ἄλλως γοῦν θεωρεῖται ὑπὸ τεχνίτου εἰκὼν καὶ ἄλλως ὑπὸ ἀτέχνου en forma muy diferente es contemplada una imagen por el artesano que por el que no lo es Chrysipp.Stoic.2.24
del proletario ἡ μὲν τῶν βαναύσων τεχνιτῶν, ἡ δὲ τῶν ἀτέχνων καὶ τῷ σώματι μόνῳ χρησίμων (hay dos clases de trabajo asalariado) el de los artesanos cualificados y el de los no cualificados técnicamente que sólo son útiles por la fuerza de su cuerpo Arist.Pol.1258b26
neutr. subst. τὸ ἄ. falta de pericia τοῦ κυβερνῶντος Hld.5.27.4.

III adv. -ως

1 con ignorancia del arte o técnica θεράσειν X.Mem.3.11.7, de algunos de los que practican el arte de la refutación, Arist.SE 172a34, cf. Demetr.Eloc.68.

2 sin seguir un arte de la cocina por oposición a la medicina, Pl.Grg.501a.