ἄσημος, -ον
• Alolema(s): eol., dór., beoc. ἄσαμος Alc.73.5, Stesich. en PLille 72, IG 7.3171.46


I 1que carece de marca, señal distintiva o divisa ὅπλα E.Ph.1112, δακτυρίτριον ἄ. anillo de plata no grabada, PLond.193ue.4, 44 (II d.C.), πλοῖον ἄ. navío sin mascarón de proa, PLond.948.2 (III d.C.)
de una túnica que no tiene una banda de púrpura Lamprid.Seuer.33.4, DP 19.3
que no tiene inscripción τύμβος IGLA 320 (Alejandría III/II a.C.)
de ganado sin hierro, IG 7.3171.46
pero tb. sin manchas op. ‘berrendo’, LXX Ge.30.42
de pers. sin marcas o señales de identificación τὰ μὲν ποδήρη ... ἔθρυπτ' ... ἄσημα machacó los pies en forma que no se conocieran A.A.1596, uso muy frec. en pap., cf. PGrenf.1.27.2.7, 3.8 (II a.C.), PMerton 105.12, 19, 20 (II d.C.)
en medic. de síntomas que no van acompañados de otros signos Hp.Coac.481
o que desaparecen sin dejar señal Hp.Epid.2.3.4, κρίσεις ἄσημοι de las crisis que se producen sin signos indicativos de crisis Gal.9.751, 766.

2 de metales nobles no acuñado o amonedado, en barras o lingotes χρυσός Hdt.9.41 ἀργύριον Th.6.8
subst. τὸ ἄσημον electro Democr.B 300.18
plata LXX Ib.42.11, Ptol.Geog.7.2.17, BGU 1051.14 (I d.C.), PMich.645.16 (IV d.C.), PCair.Isidor.69.7, 18, 70.5 (IV d.C.), tb. subst. ὁ ἄ. PLeid.X.6.

II 1ininteligible, sin sentido de manifestaciones orales φωνή Democr.B 5.1, cf. Critias Fr.Trag.4a.14 (p.350), Plu.2.564b, λόγος Plu.2.596b, σκώμματα Plu.2.712a, como ac. int. ἄσημα ἔφραζε Hdt.1.86, ἄσημα γὰρ λέγεις E.Alc.522
de oráculos, escritos, etc. de sentido oscuro χρησμοί Stesich.l.c., A.Pr.662, χρηστήρια Hdt.5.92, μαντεύματα S.Ant.1013
tb. de palabras no significativo Chrysipp.Stoic.2.45.

2 que no da señales de sí, que no se advierte, imperceptible ἔρμα Alc.l.c., Anacr.114, ῥοῖβδος S.Ant.1004, πάντα ταῦτα ἀραιότερα φαινόμενα πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀσημότερα γίγνεται Arist.Aud.802a14.

3 insignificante, sin relieve νὺξ οὐκ ἄ. noche memorable Antipho 2.4.8, Κόρινθος ἄστρον οὐκ ἄσημον Ἑλλάδος Trag.Adesp.128, οὐκ ἄ. πόλις E.Io 8, cf. Hp.Ep.10, Act.Ap.21.39, οὐκ ἄ. ὢν ἀνήρ I.BI 6.81
subst. τὸ ἄσημον falta de relieve τὸ τῆς πατρίδος ἢ τοῦ γένους ἄσημον Phld.Sto.10.17.

III adv. -ως

1 sin dejar rastro ἀ. ἀφανίζεσθαι Hp.Epid.1.1, ἀ. πορεύεσθαι X.Cyn.3.4.

2 ininteligiblemente ἀ. φθέγγεσθαι Theopomp.Hist.275, cf. Hsch.

3 en forma irrelevante τῆς ἐν Πλαταιαῖς παρατάξεως οὐκ ἀ. μετασχεῖν D.S.5.52.