ἄσβεστος, -ον
• Grafía: graf. ἄσβυστος TAM 5.134 (Saitas II d.C.)
• Morfología: [tb. -η, -ον Il.16.123]


I que no se puede apagar, inextinguible φλόξ Il.16.123, φάος Call.Dian.118, πῦρ D.H.3.67, Plu.2.702e, Plu.Num.9, PMag.62.2, 21, Nonn.D.24.67, del infierno Eu.Marc.9.43, λύχνος Plu.2.410b, λυχνίς Nonn.D.45.124
fig. inextinguible, imperecedero γέλως Il.1.599, κλέος Od.4.584, ἔνοσις Hes.Th.849, ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄ. Pi.I.3/4.60, Ὠκεανοῦ ... πόρος A.Pr.531, λύπη TAM l.c.

II subst. ἡ ἄ.

1 cal viva Dsc.5.115, Plin.HN 36.173, Plu.Sert.17, PLeid.X.87, 92, PCair.Isidor.59.28 (IV d.C.), PRain.Med.12.15 (VI/VII d.C.), ἄ. μαρμαρική PHolm.150, ἄ. κονία Lyc.Med.262.

2 asbesto Plin.HN 37.146, Isid.Etym.16.4.4.
• Etimología: Adj. verbal de σβέννυμι q.u., c. ἀ- priv.