ἄρχων, -οντος, ὁ
• Alolema(s): cret. ἄρκν ICr.4.72.11.51 (V a.C.)
• Morfología: [tes. dat. ἀρχόντοις IG 9(2).205.24 (Melitea III a.C.)]


I rel. c. el ejército

1 gener. comandante militar, jefe Hdt.7.61, ὅπλων ἄ. op. προστάτης χθονός E.IA 374, τῆς στρατιᾶς Th.3.30, τῆς δυνάμεως LXX Id.4.2, cf. X.Cyr.7.5.5, cf. Gorg.B 11a.32, Plb.1.8.3, 1.9.1.

2 de divisiones dentro del ejército capitán, oficial, mando μήτε στρατηγῷ, μήτε ἄλλῳ ἄρχοντι X.Mem.2.2.11, cf. Cyr.2.1.11, τῶν μηχανῶν καὶ τῶν σκευοφόρων καὶ τῶν ἁρμαμαξῶν X.Cyr.6.3.8, ἄρχοντες τῆς φρουρᾶς Aen.Tact.11.14, cf. Plb.9.17.3, op. ἐπιβάται Th.6.32.

3 en la marina: de una nave capitán, patrón νεός Hdt.5.33, δώδεκα τριήρεις καὶ ἄ. αὐτῶν X.HG 7.4.12, cf. Plb.30.9.8, 9
de escuadras almirante τῶν νεῶν Th.1.57, τοῦ ναυτικοῦ Th.7.39, cf. Plb.27.7.14.

II en un sent. más amplio

1 territorial y asimilados príncipe, soberano τῆσδε γῆς A.A.1583, cf. Pers.36, E.HF 38, Ἀσίας A.Pers.73, ἄρχοντί τ' ἄρχων ... στήσομαι A.Th.674, ἄρχοντές εἰσιν de los Atridas S.Ai.668, pero de Áyax αὐτὸς ἄρχων jefe por sí mismo, e.e. autónomo S.Ai.1234, βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας X.Mem.3.9.10, cf. LXX Ps.2.2, Eu.Matt.20.25, de los dioses, Pl.Plt.271d, de Jesucristo ὁ ἄ. τῶν βασιλέων τῆς γῆς Apoc.1.5, esp. de demonios y poderes malignos ἄ. τοῦ κόσμου τούτου príncipe de este mundo de Satanás Eu.Io.16.12, δαιμονίων Eu.Matt.9.34
entre los gnósticos τὸν ἄρχοντα καὶ δημιουργὸν τῆς ὕλης λέγει Hippol.Haer.5.17.7, entre los maniqueos, Hegemon.Arch.8 (p.12.3f).

2 en la sociedad civil, esp. en especulaciones sobre sus funciones y capacidades gobernante νόμῳ καὶ ἄρχοντι ... εἴκειν κόσμιον Democr.B 47, cf. Pl.Lg.715c
pred. ἄ. ἄνθρωπος op. ἄ. νόμος Arist.EN 1134b1, τὸν ἄρχοντα δεῖ ἔχειν πρὸς μὲν τοὺς καιροὺς λογισμόν Democr.B 302, cf. B 266, πολίτου καὶ ἄρχοντος τὴν αὐτὴν ἀρετὴν εἶναί φαμεν καὶ τοῦ ἀρίστου ἀνδρός Arist.Pol.1333a11, como propio de las ciudades ἀρχόντων τῆς πόλεως ἀκούειν Thrasym.B 1, cf. E.IA 375
fig. conductor, dirigente ἄ. εἰσι οἱ βουκόλοι τῶν βοῶν, καὶ οἱ ἱπποφορβοὶ τῶν ἵππων X.Cyr.1.1.2
del νοῦς rector πάντων ἄ. Pl.Lg.875d.

III institucionalizado

1 en las ciu. magistrado op. ἰδιώτης Sol.Lg.22, X.Cyr.1.6.20, Arist.Pol.1300b21, cf. SIG 672.16 (Atalea Délfica II a.C.), ἀόριστος ἄ. magistrado con funciones no específicas (op. a los que tienen funciones definidas) Arist.Pol.1275b14
de los magistrados de varias ciudades y regiones: de los Βοιωτάρχαι X.HG 7.3.5, ἄ. Βοιωτύς IG 7.254.1 (III a.C.), en Delfos SIG 295.18 (IV a.C.), en Delos ID 354.2 (III a.C.), de los magistrados de las ciu. de la liga aquea, Plb.5.1.6, prob. entre los locros epicefirios SEG 30.1172 (IV a.C.), en Epidauro, Arist.Pol.1301b25, frec. de los magistrados espartanos, Hdt.3.46, cf. 6.106, Arist.Pol.1266a8, 18, D.S.11.40, en estados ideales o utópicos τοὺς δ' ἄρχοντας αἱρετοὺς ὑπὸ τοῦ δήμου εἶναι πάντας Hippod. en Arist.Pol.1268a11.

2 en Atenas arconte Sol.Lg.16, οἱ ἐννέα ἄρχοντες Th.1.126bis, cf. 2.2, πόλεις ... πρυτανεῖά τε ἔχουσας καὶ ἄρχοντας Th.2.15, οἱ κληρωτοὶ καὶ οἱ χειροτονητοὶ ἄρχοντες Aeschin.3.29
en sg., abs. arconte epónimo εἰσι δὲ (ἐννέα ἄρχοντες) ἄρχων, βασιλεύς, πολέμαρχος καὶ θεσμοθέται ἕξ (los nueve arcontes) son: el arconte epónimo, el arconte rey, el polemarco y los seis tesmotetes Arist.Fr.412, cf. 413
gener. en gen. abs. dando el nombre al año Φ[ιλοκρ]ά[τ]ς ἄρχ[οντ]ος IG 13.4A.15 (V a.C.), Hdt.8.51, Th.5.25, X.HG 1.2.1, Arist.Ath.3.3
rechazado como método poco seguro para la datación histórica, Th.5.20
en el imperio ateniense gobernador impuesto a los pueblos bajo su hegemonía IG 13.110.19 (V a.C.)
por parte de los espartanos τῶν πόλεων ἄρχοντας καθιστάναι Th.4.132, cf. 6.93.

3 como trad. de inst. políticas de otros pueblos: cabeza, jefe de instituciones varias: persas, X.Cyr.1.2.5
sátrapa Hdt.1.192, 3.39, Ἀρτακάμαν ... τὸν τῆς μεγάλης Φρυγίας ἄρχοντα X.Cyr.2.1.5, cf. Oec.4.6
hebreas, LXX Nu.1.44
entre los romanos cónsul Plb.1.24.9
tribuno de la plebe Plu.Cat.Mi.34
gobernador o prefecto Plb.6.21.5, 21.32.6, IStratonikeia 505.63 (I a.C.)
en plu. autoridades provinciales romanas Act.Ap.16.19, Ep.Tit.1.9 (ap. crít.), Ep.Rom.13.3
en el Egipto heleníst. autoridad local, PPetr.2.4.6.5 (III a.C.), UPZ 9.8 (II a.C.).

IV de divisiones sociales más pequeñas

1 amo σε ἄρχοντα τοῦ οἴκου κατέλιπε X.HG 3.1.25.

2 presidente de una asociación deportiva PLond.1178.60 (II d.C.), IG 14.1109.10 (Roma).

3 en la sinagoga judía jefe o rabino, Eu.Matt.9.18, 23, del Sumo Sacerdote Act.Ap.23.5
en plu. de los miembros del Sanedrín Eu.Luc.18.18, PLond.1177.57 (II d.C.), CIIud.1.85, 505; cf. ἄρχω.