ἄρτημα, -ματος, τό


I 1soga para levantar pesos por medio de poleas IG 22.1673.13 (IV a.C.).

2 resistencia en un juego de poleas, Arist.Mech.853a35, en la balanza, Arist.Mech.853b25
peso, medida ἄ. ὀβελίσκων Demioprata en Poll.10.96
centro de gravedad τοῦ ἕκαστον σῶμα ἐπὶ τὸ αὐτοῦ ἄ. νεύειν (el supuesto) de que cada cuerpo se inclina hacia su propio centro de gravedad Str.1.1.20.

3 náut. hoya, baliza Plu.Cat.Mi.38, 2.591d
plomo en la pesca con caña, Hsch.

4 ligamentos Gal.8.125
suspensión τοῦ κριοῦ Apollod.Poliorc.153.9.

5 adorno prob. colgante o pendiente Hsch.

II ἄρτημα· διαθήκη. δίκη ἀρτήματος Hsch.α 7510; cf. ἄρτυμα.