ἄροτρον, -ου, τό
• Prosodia: [ᾰ]
• Morfología: [tb. ἄρατρον q.u.]


I 1arado πηκτὸν ἄ. Il.10.353, κυφὸν ἀ. Thgn.1201, ἀδαμάντινον ... ἄ. Pi.P.4.224, ἀρότρῳ ἀναρρηγνύντες αὔλακας Hdt.2.14, ἰλλομένων ἀρότρων S.Ant.340, cf. Od.18.374, Hes.Op.432, Ar.Pl.515, Pl.R.370c, Call.Fr.24.17, PCair.Zen.438.5 (III a.C.), Mosch.Fr.4.6, Eu.Luc.9.62, D.P.Au.2.3, Nonn.D.40.331.

2 fig. en plu. por sg. órgano viril ἄρσενα πατρὸς ἄροτρα Nonn.D.12.46.

II en el boxeo derechazo η ἀπ' ἀρότρου ... πλπγή Paus.6.10.2, cf. Philostr.Gym.20.
• Etimología: N. de instrumento en -tro- de la raíz *°H2erH2- ‘arar’ cret. ἄρατρον, cf. lat. aratrum. arm. arawr-, irl. arathar- y c. suf. -l- lit. ár-klas, aesl. ralo.