ἄρκτος, -ου, ἡ
• Alolema(s): ἄρκος, ὁ, ἡ Hp.Vict.2.48, tb. en gr. tard.
• Morfología: [fem. para ambos sexos Arist.HA 539b33; dór. gen. sg. Ἄρκτω Theoc.7.112]


I 1oso esp. Ursus arctos, oso pardo, Od.11.611, h.Merc.223, h.Ven.159, Hdt.4.191, Eup.317, X.Cyr.1.4.7, Arist.HA 539b33, Col.798a26, LXX 4Re.2.24, Si.25.17, TDA 249 (Cartago II d.C.), Apoc.13.2, Plu.2.169e, 974b, 977d, IG 14.1302i (Preneste II d.C.), Luc.Demon.19, Aesop.66, 152, Ael.NA 1.31, D.C.60.23.5, Philostr.VS 554, Hierocl.Facet.207, 216, 230, Orib.2.68.11, Eust.1156.16, A.Paul.et Thecl.33, Sud., Λυκαονίη ἄ. osa licaonia e.d. Calisto, transformada en osa por Hera, Call.Iou.41.

2 osa muchacha que se disfrazaba de osa en el culto de Ártemis Brauronia en Atenas, Ar.Lys.645, Fr.386, E.Fr.767, en Cirene SEG 9.72.98 (IV a.C.), cf. Hsch.s.u. ἄρκος.

II astr.

1 ἡ Ἄρκτος la Osa Mayor constelación también llamada el Carro Ἄρκτον θ', ἣν καὶ Ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν Il.18.487, seguida para orientar el rumbo Od.5.273, τὰ ὑπὸ τὴν ἄρκτον ἀοίκητα Hdt.5.10, Ἄρκτου στροφάδες κέλευθοι S.Tr.130, Ἄρκτος στρέφουσα E.Io 1154, cf. Diog.Oen.22.1.11
tb. llamada ἡ μεγάλη ἄ. Str.2.5.36, Arat.140, 723
plu. las dos Osas Arat.27, Eudox.Fr.15
ἡ μικρά ἄ. la Osa Menor Str.2.5.35, κυνοσουρίς Ἄ. Osa de la cola de perro e.d. Osa Menor Arat.182, 227 (cf. κυνόσουρα), τὴν ἑτέραν ἄρκτον ἐνεσημήνασθε τῷ οὐρανῷ Philostr.Her.1.14.

2 el Norte πρὸς ἄρκτον τετραμμένος Hdt.1.148, ἀπ' ἄρκτου πρὸς μεσαμβρίης Hdt.2.8, πρὸς ἄρκτου ... κατοικημένοι Hdt.3.102, πρὸς ... ἄρκτον τῆς Εὐρώπης Hdt.3.116, ὑψηλὴν εἶναι πρὸς ἄρκτον τὴν γῆν Arist.Mete.354a32 (= Anaximen.A 14), cf. E.El.733, X.An.3.5.15, Mem.3.8.9, Arist.Mete.350b4, Theoc.7.112, IG 5(2).444.11 (Megalópolis), D.C.56.24.4, plu. ἀπὸ τῶν ἄρκτων κατάβορρος Pl.Criti.118b, cf. Hp.Aër.5, Eudox.Fr.82, 113
ἡ ἑτέρα ἄ. el polo Sur Arist.Mete.362a32.

III un tipo de crustáceo, prob. cigala Arist.HA 549b23, Hp.Vict.2.48, Archestr.SHell.187.2.

IV bot.

1 ἄρκτου δένδρον yezgo, Sambucus ebulus L., Ps.Dsc.4.173.

2 ἄρκου σταφυλή gayuba, Arctostaphylos uva-ursi Sprengel, Gal.13.83, 84.
• Etimología: De *r̥ksos n. antiguo del oso, donde la oclusiva plantea problemas por su equivalencia c. ai. r̥ksa-, av. arša, arm. arǰ, lat. ursus. Dud. het. ḫartagga-. Quizá de la raíz *reks/t (?)- ‘desgarrar’, cf. gr. ἐρέχθω, ai. rákṣas-.