ἄραδος, -ου, ὁ
• Prosodia: [ᾰρᾰ-]


1 alteración, irritación de la piel en contacto c. determinados medicamentos, Hp.Morb.4.56
de alimentos trastorno φακὸς ... ἄραδον ἐμποιεῖ Hp.Acut.(Sp.) 47, cf. Hp.VM 15, Acut.10
de la picadura del escorpión negro ἄ. κακός terrible dolor Nic.Th.775.

2 agitación, palpitación ἡ ἀπὸ τῶν γυμνασίων τῆς καρδίας κίνησις Hsch., ἄδηλον γὰρ εἰ ... ἀπεψία δέξαιτο τὸν ἐκ τῆς συνουσίας ἄραδον porque es dudoso que ... se añadiera una indigestión a la excitación del coito Plu.2.654b.
• Etimología: Formación onomatopéyica, c. el mismo tema que ἄραβος y ἀράζω, q.u., y el suf. de κέλαδος, ὅμαδος.

ἄραδος, -ον


pequeño μορμύρους ἀράδους Gp.20.42, cf. dud. Hsch.α 6936.