ἄπωθεν
• Alolema(s): ἄποθεν Arist.GA 769a25, Aesop.219.1, D.P.Au.1.7 y frec. en mss.; ἄπωθε Call.Fr.194.97, 197.25, AP 7.172 (Antip.Sid.), Q.S.6.647, 8.54, 12.293


I adv.

1 c. verb. de percepción, hablar, etc. de lejos ἄ. ... κλύει S.Ant.1206, ἄ. ... τὸ ἀνδρεῖον ... ἐπικομποῦσιν hacer de lejos alarde de valor Th.4.126, φαίνεσθαι Plb.34.11.15.

2 c. verb. de situación o reposo lejos πόσον τι δ' ἔστ' ἄ. Ἀργεῖον δόρυ; ¿a qué distancia está el ejército argivo? E.Heracl.674, ὅ ἐστιν ἔλασσον ἄ. Th.4.67, περιμένειν Th.8.69, cf. Ar.Au.1184, Aesop.219.1, 2, 147.1, 2, 3, Babr.1.12, Q.S.12.293, PMasp.151.207 (VI d.C.), εἶργον ἄ. νέφος AP l.c.

3 subst. οἱ ἄ. los lejanos, los alejados τοιαῦτα οἷα τοῖς ἄ. φαίνεται tal como aparecen a los que están lejos Arist.Metaph.1010b5, cf. GA l.c.
en rel. con lazos sociales los extraños, foráneos οἱ συνήθεις καὶ πολῖται τῶν ἄ. (son tenidos por más verídicos) los íntimos y ciudadanos que los extraños Arist.Rh.1371a12, cf. Sm.Ez.27.28.

II prep. de gen. lejos de ὀφθαλμῶν ἐμῶν S.Tr.816, νεώς E.IT 108, cf. Q.S.7.622, τῆς Ὄλπης Th.3.111, ὀλίγον ἄ. τῆς κεφαλῆς no muy lejos de la cabeza Ar.Pl.674, cf. D.43.80, τῶν δενδρέων Call.Fr.194.97.