ἄπορος, -ον


I en gener.

1 de fenómenos naturales impracticable, inviable θάλασσα Hp.Morb.Sacr.1.29, πέλαγος Pl.Ti.25d, πηλός Pl.Criti.108e, ὁδός X.An.2.4.4, ὄρη X.An.2.5.18
contra lo que nada se puede hacer del Bóreas, Hdt.4.46, νύξ Longin.9.10
fig. inaccesible, inexplorado dicho de lo inesperado y no experimentado, Heraclit.B 18.

2 de abstr. insuperable τὸ κακόν Hdt.3.52, τοῦτο Hdt.5.3, φόβος Pl.Lg.698b
irremediable, incurable ἀλγηδών S.OC 513, cf. Ph.854, νόσημα Hp.VM 8, τύχαι Plu.Sol.28
gener. difícil, dificultoso ἀμφότερα Gorg.B 11a.10, χρῆμα E.Or.70, ὁ ἀγών Lys.7.2, σωτηρία Pl.Lg.699b, ζήτησις Pl.Plt.284b, ἐρωτήματα Plu.Alex.64
subst. ἐν ἀπόρῳ ἐστί es imposible Democr.B 8, ἄπορα πόριμος que hace esperar lo no esperable A.Pr.904, ἐν ἀπόροις εἶναι estar en grandes apuros X.An.7.6.11, ἐς ἄπορον ἥκειν E.Hel.813, εἰς ἄπορον πεσεῖν Ar.Nu.703, εὔποροι ἐν τοῖς ἀπόροις de los enamorados, Alex.234.6, ἐν ἀπόροις ζητήσω πόρον SB 7530.16 (I a.C.)
τὸ ἄ. callejón sin salida Iren.Lugd.Haer.2.33.2
c. inf. ἄπορον ἀποθέσθαι Pi.O.10.40, πάντων ἀπορώτατον (φίλον εὑρεῖν) Democr.B 106, ἑλεῖν τὴν πόλιν Th.2.77, ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν Th.1.25, cf. 3.22, καλὸν κἀγαθὸν εἶναι Aeschin.Socr.53, ἐξευρεῖν Archyt.B 3.

3 de pers. difícil de manejar, intratable ξένος E.Ba.800, οὗτοι Pl.Ap.18d, ἄμαχοί τε καὶ ἄποροι Hdt.4.46, c. inf. προσφέρεσθαι ἄποροι es imposible acercárseles Hdt.9.49
subst. οἱ ἀπορώτατοι los más difíciles de combatir Th.4.32.

II ref. a los medios económicos

1 carente de medios o recursos ὧδ' ἔρημος ἄπορος S.OC 1735, ἐποίησε τὸν ἀνθρώπειον βίον πόριμον ἐξ ἀπόρου Gorg.B 11a.30, cf. Men.Cith.Fr.1.10, Plu.2.356a, ἄποροι καθεστηκότες encontrándose desamparados Th.2.59, ἄ. ἐπ' οὐδέν S.Ant.360, ἄ. ἐπὶ φρόνιμα S.OT 690, δίαιτα ... ταπεινὴ καὶ ἄ. Pl.Lg.762e.

2 pobre, indigente op. εὔπορος Is.7.9, πένης καὶ ἄ. Plu.2.1058b, subst. οἱ ἄποροι Isoc.8.131, cf. PMil.Vogl.25.3.4 (II d.C.)
insolvente para encargarse de un servicio público o pagar impuestos ἄ. λῃτουργεῖν Lys.31.12, cf. PCornell 24.5 (I d.C.), SB 7462.10 (I d.C.), POxy.2131.13 (II d.C.), PLeit.5.10 (II d.C.), PSI 1103.7 (III d.C.)
improductivo, que no rinde de adelantos o deudas, D.50.9, de tierras ἀπὸ ἀπόρων ὀνομάτων de las partidas de tierras improductivas, PGen.67.7 (IV d.C.), γεωργοῖς ἀπόρων ὀνομάτων μητροπολιτικῶν POxy.1746.11 (IV d.C.)
neutr. subst. τὸ ἄ. tierra improductiva ἐπιγραφὴ ἀπόρου PUniv.Giss.13.7 (I d.C.), βούλομαι μισθώσασθαί σοι ἀπὸ τοῦ ἀπόρου τῆς κώμης PGen.70.8 (IV d.C.)
ἐν ἀπόρῳ en estado de improductividad, de abandono τὰ ἐνδεήματα τῶν ἐν ἀπόρῳ τυγχανόντων ὀνομάτων PCair.Isidor.68.17 (IV d.C.).

III adv. -ως

1 en mala situación, en situación embarazosa τὸ πρᾶγμα ἀ. εἶχε ... πατρί E.IA 55, ἀ. ἔχειν Antipho 1.1, X.HG 7.4.8.

2 difícilmente γεύειν τὸ παρόν Lyr.Adesp.29a.

3 en dificultades económicas διατεθέντες Lys.18.23.