ἄνισχυς, -υ, gen. -υος


débil de jóvenes, LXX Is.40.30.